• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apstiprina nolikumu Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmai dzīvojamo māju atjaunošanai 2021-2022.gadā

Piektdien, 7. augustā, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija sēdē apstiprināja nolikumu programmas „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021. -2022. gadā”.

Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2021. – 2022. gada periodā piešķirs līdzfinansējumu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu.

Programmas norises cikls ir divi gadi: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki varēs iesniegt savus projektus pašvaldībai, tie tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus. Pirmā gada noslēgumā visi iesniegti projekti, kuri atbilst programmas prasībām, tiks apstiprināti un atbilstoši nolikumā paredzētiem vērtēšanas kritērijiem tiks sarindoti vienotā sarakstā, kurš tiks iesniegts domei budžeta līdzekļu piešķiršanai 2022. saimnieciskā gada budžetā.

Pēc Rīgas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanas par tiem projektiem, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks slēgti līgumi par projekta ieviešanu un pēc to pabeigšanas tiks izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums.

Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā” un likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Programmas mērķis ir ar pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību stimulēt dzīvojamo māju īpašniekus ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju atjaunošanā, pakāpeniski uzlabojot to tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskām, tostarp energoefektivitātes prasībām, tādējādi sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanu Rīgas dzīvojamās mājās.

Programmas ietvaros līdzfinansējums tiks piešķirts dzīvojamās mājas atjaunošanas būvdarbu tiešo izdevumu kompensācijai.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, savukārt lēmumus tās ietvaros pieņems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija. Informācija par programmu un tās nolikums, kā arī kontaktinformācija konsultācijām ir pieejama mājas lapā https://atjauno.riga.lv/

Papildu informācija: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa