• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Jauns priekšnoteikums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai

Atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums – e-saziņas kanāls ar pašvaldību

Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, no 2023. gada elektroniska saziņas kanāla esamība Rīgas domes 15.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” tiek izvirzīta kā priekšnoteikums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Par 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu (turpmāk - Finanšu departaments) ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.

Iepriekš minētā prasība reģistrēt elektroniskās saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Finanšu departamentā iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētajiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav iesniegta jau iepriekš.

Savukārt, pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām (to pilnvarotajai personai, aizbildnim, aizgādnim), kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Finanšu departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību.

Papildus Finanšu departaments vērš uzmanība uz faktu, ka 2023. taksācijas gads ir uzskatāms par pārejas periodu, kad nodokļa maksātāji varēs līdz 2023. gada 15. decembrim reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību un tad atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2023. taksācijas gada periodu, kurā pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu var:
- aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.gov.lv/Content/Eadrese
- iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
- iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Vienlaicīgi Finanšu departaments informē, ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence jau šobrīd tiek saņemta e-pastā, vēršanās Finanšu departamentā, lai turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.
Plašāku informāciju par piemērojamajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kā arī visu ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Finanšu departamenta tīmekļa vietnē https://pip.riga.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).