• di@riga.lv
    / +371 67026138
PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
PIEKRIŠANA ZEMES IEGŪŠANAI
PIEKRIŠANA ZEMES IEGŪŠANAI
ĪPAŠUMA NOMA
ĪPAŠUMA NOMA

Pakalpojumi

Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā

Dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanas tiesību nodošana

Piekrišanas sniegšana zemesgabala iegūšanai/saglabāšanai īpašumā

Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana

Pašvaldības un citu personu kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu sadale vai lietošanas kārtības noteikšana

Būvprojektu un ar teritorijas plānošanu saistītu projektu saskaņošana pašvaldības vārdā no ēkas vai zemes īpašuma tiesību viedokļa

Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās un piekrītošās apbūvētās zemes iznomāšana

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētās zemes iznomāšana (bez apbūves tiesības)

Zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti izglītības, kultūras, labklājības iestāžu lietojumā

Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, kuru zemes ir piesaistītas vai uz tām atrodas pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības iestādes un pašvaldībai piederošas nedzīvojamās ēkas

Zemesgabalu apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumu neesamību saskaņošana Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā

Telpu nomas līgumu slēgšana ar trešajām personām, ja tām piederošās telpas nepieciešamas pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu lietošanai un to darbības nodrošināšanai

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā