• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fonds

Apmaiņai izmantojamo zemesgabalu saraksts

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16. panta trešās daļas 2. punktu un ceturto daļu, Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr. 506 “Noteikumi par rīcību ar valsts vai pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondā iekļautajiem zemesgabaliem”, Rīgas dome 18.01.2023. pieņēma lēmumu Nr. RD-23-2191-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondu”, ar kuru apstiprināts Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fonda zemesgabalu saraksts:

Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fonda zemesgabalu saraksts

Minētajā lēmumā noteikts, ka fondā iekļautie zemesgabali ir izmantojami apmaiņai pret līdzvērtīgiem nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rīgas valstspilsētas pašvaldības funkciju veikšanai. Tas nozīmē, ka šie zemesgabali privātpersonām var tikt atsavināti vienīgi maiņas ceļā, turklāt ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta trešajā daļā noteikto ierobežojumu, proti, ka maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.

Jāievēro, ka ne visi fondā iekļautie zemesgabali ir sagatavoti atsavināšanai, tādēļ apmaiņas zemju pretendenti ar izvēlei pieejamo zemesgabalu sarakstu var iepazīties apmaiņai pieejamo Pašvaldības zemesgabalu sarakstā:

Apmaiņai pieejamo Pašvaldības zemesgabalu saraksts (aktualizēts uz 26.09.2023.)

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sarakstā norādītās zemesgabalu vērtības, kas noteiktas pirms diviem gadiem un senāk, ir uztveramas orientējoši. Atbilstoši sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju sniegtajai informācijai zemes vērtība pēdējos gados nekustamo īpašumu tirgū Rīgā ir būtiski pieaugusi, atsevišķos gadījumos sasniedzot pat 30-40 %. Konkrēta darījuma veikšanai apmaiņai izvēlētā zemesgabala tirgus vērtība vēl tiks aktualizēta attiecīga Rīgas domes lēmuma sagatavošanas procesa ietvaros.