• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”,

Rīgas dome 24.11.2008. pieņēma lēmumu Nr.4451 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā”, saskaņā ar ko tika nolemts:
1. Izveidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu, no kura bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto vēsturisko zemes īpašumu piešķirama līdzvērtīga zeme.
2. Apstiprināt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda zemesgabalu sarakstu.
3. Noteikt, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemesgabalu platība precizējama pēc uzmērīšanas dabā, nododot zemi īpašumā līdzvērtīgas zemes pretendentiem.