• di@riga.lv
  / +371 67026138

Informatīvais paziņojums par fiziskas personas datu apstrādi Īpašuma departamenta pamatdarbības procesos

PĀRZINIS
Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV - 1050, tālrunis 67026138, e - pasts: di@riga.lv.
DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs: Dzirciema iela 28, Rīga, LV - 1007, tālrunis 67012051, e - pasts: dac@riga.lv.
DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS, APSTRĀDĀJAMIE DATI UN DATU IEGUVES AVOTI
Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
Apstrādājamie dati
 • Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktā gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.
 • Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus; piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam; atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).
 • Dati, kas tiek iegūti no pārziņa un publiskiem reģistriem, datu bāzēm un publiski pieejamām informācijas sistēmām, kā arī trešajām personām, ja to saņemšanu no trešajām personām paredz tiesību akti.
Datu ieguves avoti
 • Datu subjekts*.
 • Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.
 • Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.
* Gadījumos, kad pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas pamats ir datu subjekta sniegtie dati, datu subjektam ir nepieciešamos tos sniegt. Sekas šādu datu nesniegšanai ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas neiespējamība.
DATU SAŅĒMĒJS
 • Pārzinis un pārziņa iestāžu pilnvarotās personas.
 • Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.
 • Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM VAI STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM
Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām nenotiek, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildei. Atsevišķos gadījumus, kad datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām nepieciešama pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildei skatīt pie “Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā”.
DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
Saskaņā ar tiesību aktiem un pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, kā arī ilgāk nekā tiesību aktos vai pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai. Konkrētus apstrādes mērķu/nolūku datu glabāšanas termiņus skatīt pie “Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā”.
DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
 • Iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā, ja vien tiesību akti nenosaka savādāk;
 • Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana netiek īstenota ciktāl apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 • Īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz tiesību akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību;
 • Jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras datu subjekts devis pārziņa iestādei. Atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un datu subjektam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā;
 • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu subjekta personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, t.67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).
FIZISKAS PERSONAS DATI ĪPAŠUMA DEPARTAMENTĀ TIEK APSTRĀDĀTI ŠĀDOS PAMATDARBĪBAS PROCESOS
Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Īpašuma departamentā skatāma šeit.