• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – JURISTS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu. MĒS UZTICĒSIM: • analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu • sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem • nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu līgumu […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Zemes plānošanas nodaļas TERITORIĀLPLĀNOTĀJS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt ar teritoriju plānošanu saistīto projektu izstrādi zemesgabaliem, kas paredzēti pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldības komercdarbības veikšanai, apmaiņas zemju fonda veidošanai, atsavināšanai un iznomāšanai. MĒS UZTICĒSIM: pasūtītājs ir iestāde nepieciešamības gadījumā apsekot projektējamos zemes gabalus dabā un veikt fotofiksāciju veikt izstrādāto teritoriju plānošanas projektu saskaņošanu ar iesaistītajām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī […]

FINANŠU PLĀNOŠANAS PĀRVALDES Eksperts izmaksu uzskaites un analīzes jautājumos

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo finanšu resursu plānošanu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma uzskaites kontroli. MĒS UZTICĒSIM: • nodrošināt finanšu plānošanas un kontroles procesus iestādē • veikt iestādes izdevumu analītisko uzskaiti • veikt līgumu izpildes finanšu kontroli pret iestādes saimnieciskā gada apstiprināto budžetu • analizēt normatīvo […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Īpašuma apzināšanas un formēšanas nodaļas Pārdaugavas sektora ZEMES PIEKRITĪBAS EKSPERTS-TERITORIĀLPLĀNOTĀJS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo, zemesgrāmatā ierakstāmo nekustamo īpašumu, kā arī rīcībā paturamo zemesgabalu apzināšanu,  nekustamā īpašuma objektu formēšanas pamatojošo dokumentu iegūšanu un robežu noteikšanas priekšlikumu izstrādi. MĒS UZTICĒSIM: • veikt neapbūvēto teritoriju Rīgas Pārdaugavas teritorijā izpēti no īpašuma tiesību viedokļa un atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam , tai skaitā sagatavojot priekšlikumus jaunu zemesgabalu […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Pārdaugavas nomas objektu nodaļas NOMAS LĪGUMU PROJEKTU VADĪTĀJS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas līgumu izpildes kontroli (izņemot finanšu kontroli). MĒS UZTICĒSIM: • veikt nekustamā īpašuma iznomāšanai nepieciešamās informācijas izpēti un apkopošanu • izstrādāt nekustamā īpašuma nomas līgumu projektus un vienošanās projektus par noslēgto nekustamo īpašumu nomas līgumu nosacījumu izmaiņām • sagatavot informāciju un materiālus […]

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES Būvniecības projektu vadības un īpašuma uzturēšanas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – TĀMĒTĀJS

AMATA MĒRĶIS: būvniecības darbu pasūtītāja un nekustamā īpašuma pārvaldītāja funkciju realizācijas nodrošināšana, tai skaitā būvniecības tāmju sastādīšana. UZTICĒSIM TEV: • nodrošināt būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehnisko specifikāciju un darbu apjomu sagatavošanu tai skaitā būvniecības tāmju sastādīšanu • nodrošināt būvdarbos izmantojamo mehānismu un materiālu daudzuma noteikšanu un izmaksu tāmju sastādīšanu atsevišķiem būvdarbu veidiem • organizēt objektu tehniskā […]