• di@riga.lv
    / +371 67026138

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Rīgas geto muzeja turpmākās darbības nodrošināšanai

Rīgas dome 05.10.2010. pieņēma lēmumu Nr.1965, pamatojoties uz kuru biedrībai “Šamir” (turpmāk – Biedrība) Rīgas geto muzeja ierīkošanai tika nodota lietošanā bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – viesnīcas ēkas Rīgā, Maskavas ielā 14A (kadastra Nr.01005040003), daļa 523,4 m2 platībā un minētajai ēkai piesaistītais zemesgabals Rīgā, Maskavas ielā 14A (kadastra Nr.01000040033), 674 m2 platībā. Līgums ar Biedrību noslēgts 22.10.2010., ar Nr.RD-10-1639-lī, un ir spēkā līdz 12.10.2020. Šobrīd Biedrības bezatlīdzības lietošanā atrodas ēkas, kā arī publiskā ārtelpa, kuru veido zemesgabals Maskavas ielā 14B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040169), 2324 m2 platībā un daļa no zemesgabala Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040032) ~ 241 m2 platībā.

Situācijas plāns.

Informācija par Rīgas geto muzeju.

Rīgas pilsētas pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par minētās publiskās ārtelpas atkārtotu (līdz 10 gadiem) nodošanu biedrībai “Šamir” beatzlīdzības lietošanā Rīgas geto muzeja turpmākās darbības nodrošināšanai.


APTAUJA SLĒGTA!

Viedoklim vai ierosinājumam: id.aptauja@riga.lv