• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Ēku (būvju) Simtgades alejā 3, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 010 0135 001, 0100 010 0135 002, 0100 010 0135 003, 0100 010 0135 004) un tām piesaistītās zemes vienības daļas Kronvalda bulvārī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0162 8003), 15.09.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu ēku (būvju) Simtgades alejā 3, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 010 0135 001, 0100 010 0135 002, 0100 010  0135 003, 0100 010 0135 004) un tām piesaistītās zemes vienības daļas Kronvalda bulvārī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0162 8003), nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 072 9999, daļas “A” 18.08.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 072 9999, daļas “A”, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir  SIA „GELSVA”, reģistrācijas Nr.40103526407, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro, 00 centi) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 0526) 18.08.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 0526), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir  SIA „JCDecaux Latvija”, reģistrācijas Nr.40003310198, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 2112,00 (divi tūkstoši viens simts divpadsmit euro, 00 centi) (bez PVN) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalējgrāvja ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0722, daļas “A” 11.08.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalējgrāvja ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0722, daļas “A”, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir  SIA „PMJ 1”, reģistrācijas Nr.50203352711, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1837,57 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, […]