• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Liepājas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 075 0900, 02.06.2022. nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Liepājas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 075 0900, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MEISTARS”, reģistrācijas Nr.42803000035, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 385,00 (trīs simti astoņdesmit pieci euro, 00 […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 0700), 19.05.2022. nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 0700), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA “JCDecaux Latvija”, vienotais reģistrācijas Nr.40003310198. Nosolītā nomas maksa ir EUR 5280,00 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.