• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „J 26”, reģistrācijas Nr.40103859364, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1056,00 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi) (bez PVN) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8003, 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8003, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „J 26”, reģistrācijas Nr.40103859364, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro, 00 centi) […]

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tava mūzikas skola”, reģistrācijas Nr.40103947510. Nosolītā nomas maksa ir EUR 248,70 (divi simti četrdesmit astoņi euro un 70 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), nomas tiesību izsoles rezultāti.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Akciju sabiedrība “Latvenergo”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032949, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 969,00 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, 00 centi) (bez PVN) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Mūkusalas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 052 0276, 29.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Mūkusalas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 052 0276, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1848,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi) […]

Neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas 08.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas, turpmāk kopā – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tecto”, reģistrācijas Nr.40103696087, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0225), 08.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

  Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0225), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Akciju sabiedrība „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 182,00 (viens simts astoņdesmit divi euro, 00 centi) (bez PVN) […]