• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 077 2070, daļas “A”, 21.10.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 077 2070, daļas “A”, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „HORUS INVEST”, reģistrācijas Nr.50203218941. Nosolītā nomas maksa ir EUR 1036,00 (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro, 00 centi) bez PVN gadā par Zemesgabalu.

Neapbūvēta zemesgabala b/a, Andreja Saharova ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1637 8005, 21.10.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala b/a, Andreja Saharova ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1637 8005, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Blue Shark”, reģistrācijas Nr.40103702326, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1749,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „J 26”, reģistrācijas Nr.40103859364, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1056,00 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi) (bez PVN) […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8003, 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8003, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „J 26”, reģistrācijas Nr.40103859364, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro, 00 centi) […]

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tava mūzikas skola”, reģistrācijas Nr.40103947510. Nosolītā nomas maksa ir EUR 248,70 (divi simti četrdesmit astoņi euro un 70 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), nomas tiesību izsoles rezultāti.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Akciju sabiedrība “Latvenergo”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032949, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 969,00 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, 00 centi) (bez PVN) […]