• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002, telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2072 002 006 un tai piesaistītā zemesgabala bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 0289, un zemesgabala Alsupes ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 2072, 173/3434 domājamās daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002,  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2072 002 006 un tai piesaistītā zemesgabala bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 0289, un zemesgabala Alsupes ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 2072, 173/3434 domājamās daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību ieguvējs ir […]

Neapbūvēta zemesgabala Brīvības gatvē, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 9005 8004, nomas tiesību izsoles rezultāti

“Neapbūvēta zemesgabala Brīvības gatvē, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 9005 8004, ar platību 2 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGNBOX”, reģistrācijas Nr.40103266233, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 627,00 (seši simti divdesmit septiņi euro, 00 centi) […]