• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pilnveidoti Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegtie pakalpojumi

Darba grupa Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto pakalpojumu pilnveidošanai ir pabeigusi savu darbu, izvērtējot visus 17 departamenta sniegtos publiskos pakalpojumus. Darba grupa tika izveidota pagājušā gada oktobrī ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu, un to vadīja Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vadītājs Sergejs Novikovs.

Vairums sniegto pakalpojumu ir saistīti ar departamenta valdījumā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldību – iznomāšana, atsavināšana, nodošana bezatlīdzības lietošanā, sadalīšana, piespiedu nomas attiecību noformēšana. Papildus departaments izskata arī likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības pirmpirkuma tiesības, sniedz piekrišanu zemesgabalu iegūšanai vai saglabāšanai īpašumā atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” prasībām, kā arī piešķir pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā.

Par gandrīz visiem sniegtajiem pakalpojumiem veikta Īpašuma departamenta klientu telefonaptauja, noskaidrojot viedokli un apmierinātību ar pakalpojumiem – to pieejamību, saņemšanas termiņus, aprakstu saprotamību, darbinieku profesionalitāti u.tml. Aptaujas laikā klienti sniedza saņemto pakalpojumu novērtējumu 10 ballu sistēmā un jāatzīst, ka kopumā aptaujātie klienti departamenta sniegtos pakalpojumus novērtējuši atzinīgi (vidējais novērtējums no 7 līdz 9 ballēm), īpaši uzsverot darbinieku laipno attieksmi un kompetenci.

Starp trūkumiem aptaujātie klienti atsevišķu pakalpojumu sakarā minējuši ilgos pakalpojumu saņemšanas termiņus un izteikuši vēlmi pēc plašākām iespējām iesniegt/saņemt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, tādējādi izslēdzot nepieciešamību apmeklēt departamentu klātienē.

Kopumā notikušas 12 darba grupas sēdes, kurās izvērtēta Īpašuma departamenta sniegto pakalpojumu funkcionālā piekritība, precizēti vairāku pakalpojumu nosaukumi, pilnveidoti pakalpojumu apraksti, kā arī apzināti un lielākoties arī ieviesti nepieciešamie pilnveidojumi pakalpojumu sniegšanas procesu optimizācijai.

Pašlaik ir izvērtēti un pilnveidoti kopumā 248 Rīgas pašvaldības sniegtie publiskie pakalpojumi, kas ir 82 % no pavisam 301 Rīgas pašvaldības šobrīd sniegtā pakalpojuma.

Informāciju sagatavoja: Ilze Krūkle, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: +37167181066; e-pasts: ilze.krukle@riga.lv