• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala Tīruma ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0066), daļas “A”, pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala Tīruma ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0066), daļas “A”, pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Tīruma iela 6, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 073 0066), daļa “A” (turpmāk arī - Zemesgabals)
Platība: 84590 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 6200,00 (seši tūkstoši divi simti euro, 00 centi) gadā (bez PVN); Izsoles solis EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2021.gada 01.aprīlī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz zemesgabala Tīruma ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0066) izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Zemesgabala uzturēšana, apsaimniekošana un teritorijas labiekārtošana, tostarp aktīvās atpūtas zonas izveidošana, kā īslaicīgas lietošanas inženierbūve (turpmāk - Objekts).
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Neapbūvēta zemesgabala Tīruma ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0066) daļa A“, ar platību 84590 m².

Drošības nauda: EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 387,20 (trīs simts astoņdesmit septiņi euro, 20 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - RTIAN) 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” daļēji atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, daļēji publiskās apbūves teritorijā, daļēji ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Zemesgabala iznomāšanas mērķa nodrošināšanai un Objekta būvniecībai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un 2 (divu) nedēļu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Nomniekam Zemesgabalā maksimāli jāsaglabā dabīgais reljefs, augsnes virskārta (sega) un esošie koki.

Zemesgabalā saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” atrodas valsts nozīmes aizsargājamais koks (dižkoks) - blīgzna (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 214/120 cm); aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka vainaga projekcijas zonā, izņemot, ja būvprojektā paredzētie risinājumi nodrošina koka saglabāšanu un augšanu; ja būvniecība tiek veikta aizsargājama koka vainaga projekcijas zonā, tad konkrēto būvniecības ieceri jānovērtē atbilstošas attiecīgās jomas sertificētam speciālistam (piem. arboristam), sniedzot atzinumu par konkrēto būvniecības ieceri un risinājumus, kuros tiktu atspoguļots, kā tiek nodrošināta koka saglabāšana un augtspēja.

Pārējiem Zemesgabalā augošajiem kokiem ir ainaviska, ekoloģiska, dendroloģiska un sociāla nozīme, līdz ar to, plānojot Zemesgabala labiekārtošanu, jārēķinās, ka koku ciršanas nepieciešamības gadījumā jautājumu par ārpus meža zemes augošo koku ciršanu jāiesniedz izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

Iznomāšanas termiņš: Līdz zemesgabala Tīruma ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0066) izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Pieteikšanās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) .

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://riga.lv/ .