• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala Merķeļa ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9011 8001, pirmā nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Neapbūvēta zemesgabala Merķeļa ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9011 8001, pirmā nomas tiesību izsole
Adrese: Merķeļa iela, Rīga, kadastra apz. 0100 005 9011 8001
Platība: 19 m2
Izsoles sākumcena: EUR 580,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis: EUR 58,00
Pieteikšanās termiņš: No 03.04.2024. līdz 18.04.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2024.gada 25.aprīlī plkst.1300 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Merķeļa ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: publiski pieejamas īslaicīgas lietošanas būves elektroskrejriteņu uzlādes stacijas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662; 67037552

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēts zemesgabals Merķeļa ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9011 8001, 19 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 290,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 03.04.2024. līdz 18.04.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 266,20 (divi simti sešdesmit seši euro, 20 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, turpmāk – Teritorijas plānojums, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38), turpmāk – RVC AZ TIAN.

Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un RVC AZ TIAN Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, Merķeļa ielas sarkanajās līnijās (I), kur atļautā izmantošana noteikta RVC AZ TIAN 2.1., 2.2., 2.3., 2.13. un 5.7. apakšnodaļā.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 005 9011, 7903 m2 platībā, ierakstīts nekustamā īpašuma Merķeļa ielā b/n, Rīgā (kadastra Nr. 0100 005 9011), sastāvā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000229409 uz Iznomātāja vārda.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecību un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks ņem vērā, ka:

- uz Zemesgabala atrodas puķupodi, kas Nomniekam ir jāpārvieto zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 005 9011, Merķeļa ielas sarkano līniju robežās, centrālās stacijas virzienā, par Nomnieka līdzekļiem un bez atlīdzības no Iznomātāja, nodrošinot brīvu gājēju pārvietošanos, iepriekš puķupodu pārvietošanas vietu saskaņojot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu.

- Būvei jābūt RAL7022 vai RAL7039 pamattoņos, izvērtējot apkārtējās vides kontekstu, un iepriekš projekts Nomniekam jāsaskaņo ar Pilsētas arhitekta dienestu.

Zemesgabala konfigurācija var tikt precizēta, Iznomātājam un Nomniekam vienojoties, ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Būves būvniecībai.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Inga Eglīte, tālr. 67012662, e‑pasts: inga.eglite@riga.lv;

Edīte Vanaga, tālr. 67037552, e‑pasts: edite.vanaga@riga.lv.