• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala Rītausmas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 107 0368, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Neapbūvēta zemesgabala Rītausmas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 107 0368, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
Adrese: Rītausmas ielas rajonā, Rīga
Platība: Iznomājamā platība: 9504 m2
Izsoles sākumcena: EUR 7928,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis: EUR 793,00
Pieteikšanās termiņš: No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 14.decembrī plkst.1400. Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala plānotās (perspektīvās) izmantošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā atļatajai izmantošanai, t.sk. īslaicīgas lietošanas būves autostāvvietas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004
E-pasts:

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēts zemesgabals Rītausmas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 107 0368, 9504 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: 3964,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 338,80 (trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas domes 05.04.2023. lēmumam Nr. RD-23-2433-lē “Par valsts pārvaldes funkcijas veikšanai – saimnieciskās darbības sekmēšanai – nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta apstiprināšanu” un tā pielikuma 9.punktam, Zemesgabals piekrīt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (pašvaldības tiesiskais valdījums).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 16.02.2023.), turpmāk – RTP, Funkcionālā zonējuma kartei, Zemesgabals visā platībā atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, turpmāk – TIAN, 2.1. un 4.6.1. apakšnodaļas prasībām.

Saskaņā ar RTP grafiskās daļas karti „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” Zemesgabals daļēji atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 110 kV.

Nomnieks ņem vērā, ka Zemesgabals daļēji (~3280 m2) atrodas aizsargjoslas teritorijā ap akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" piederošo elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 110 kV, tādējādi plānojot saimniecisko darbību Zemesgabalā jāievēro Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā:

- plānojot ielu, ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli, tuvinājumos vai šķērsojumos ar 110kV elektrolīniju, ievērot savstarpējos minimālos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām;

- ēku, autotransporta stāvvietu, apgaismes balstu, ūdens ieguves urbumu, materiālu noliktavu teritorijas paredzēt ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas;

- ievērot minimālo horizontālo attālumu 7 metri no 110kV elektrolīnijas malējo vadu projekcijas līdz plānotajām apbūves teritorijām;

- cilvēku pulcēšanās vietu novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijas;

- ievērot minimālos horizontālo attālumu 4 metri no 110kV elektrolīnijas malējo vadu projekcijas līdz paralēli vai tuvinājumā novietotam ceļam. Ceļa ierīkošana elektrolīnijas aizsargjoslā pieļaujama tikai pēc būvprojekta sagatavošanas;

- ievērot minimālo vertikālo attālumu 7 metri no 110kV elektrolīnijas zemākā vada līdz ceļa brauktuves virsmai. Nepaaugstināt zemes virsmu elektrolīnijas aizsargjoslā;

- būvprojektu izstrādāšanai, tai skaitā žogu un pagaidu būvju novietošanai teritorijās, kas atrodas 110kV elektrolīnijas aizsargjoslā, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus;

- darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijas malējiem vadiem sagatavot un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu.

Būves būvniecības iecere jāsaskaņo ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas, inženierkomunikāciju turētājiem.

Nomnieks ņem vērā, ka Zemesgabalam piegulošā ielu teritorija nav izbūvēta, piekļūt tam var caur zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 107 2056. Zemes nomas tiesību ieguvējam patstāvīgi jārisina jautājums par piekļuvi Zemesgabalam.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Daiga Dārziņa, tālr. 67026004, e‑pasts: daiga.darzina@riga.lv.