• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 049 0135) daļas, apbūves tiesības piešķiršanas izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 049 0135) daļas, apbūves tiesības piešķiršanas izsole
  /
Adrese: Raņķa dambis, Rīga
Platība: Zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā, (kadastra apzīmējumu 0100 049 0135) daļas, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 0100 049 0135 8001, 5700 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals) apbūves tiesība.
Izsoles sākumcena: EUR 20440,00 gadā (bez PVN); izsoles solis EUR 2044,00
Pieteikšanās termiņš: No 06.09.2019. līdz 27.09.2019.
Izsoles datums: 2019.gada 04.oktobrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 670126004; 67012662
E-pasts: E-pasts daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Zemesgabala īpašnieks:
Rīgas pilsētas pašvaldība

Drošības nauda un garantijas nauda:
Drošības nauda EUR 10220,00 (drošības nauda tiek ieskaitīta līguma par apbūves tiesības piešķiršanu uz Zemesgabalu, turpmāk – Līgums, nodrošinājuma depozītā);
Garantijas nauda EUR 50000,00 (Nosolītāja iemaksāto garantijas naudu Zemesgabala īpašnieks ķīlas veidā saskaņā ar Līguma noteikumiem patur līdz Līguma izmantošanas mērķī noteiktās būves – inženierbūves – panorāmas rata būvprojekta akceptēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

Līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada apbūves tiesības maksas (bez PVN). Nosolītājam, kuram Zemesgabala īpašnieks piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Īpašie nosacījumi:

Izsolāmās mantas nosolītājs, turpmāk – Apbūves tiesīgais vai Nosolītājs, iegūst tiesības slēgt Līgumu un pirmās kārtas hipotēkas līgumu ar Zemesgabala īpašnieku, kuru pārstāv Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors.

Nosolītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas Zemesgabala īpašnieka kontā iemaksā:
- starpību starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto drošības naudu, lai segtu Nodrošinājuma depozīta pilnu summu;
- maksājumu EUR 302,50 (trīs simti divi euro, 50 centi) (ieskaitot PVN) par sertificēta vērtētāja apbūves tiesības maksas vērtējuma noteikšanas izdevumiem.
Līgumu notariālā akta kārtībā un pirmās kārtas hipotēkas līgumu Apbūves tiesīgais un Zemesgabala īpašnieks slēdz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc minēto maksājumu saņemšanas noteiktajā termiņā Zemesgabala īpašnieka norādītajā vietā un laikā. Visus izdevumus par notāra pakalpojumiem, kā arī visus zemesgrāmatas izdevumus sedz Apbūves tiesīgais.

Vienlaikus ar Līguma un pirmās kārtas hipotēkas līguma noslēgšanu Apbūves tiesīgais:
- iesniedz Zemesgabala īpašniekam kvītis, kas apliecina zemesgrāmatas valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu par apbūves tiesības ierakstīšanu zemesgrāmatā, pirmās kārtas hipotēkas, tajā skaitā aizliegumu un apgrūtinājumu, nostiprināšanu uz apbūves tiesību zemesgrāmatā par labu Zemesgabala īpašniekam,
- paraksta nostiprinājuma lūgumu apbūves tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā, pirmās kārtas hipotēkas, tajā skaitā aizliegumu un apgrūtinājumu, nostiprināšanu uz apbūves tiesību zemesgrāmatā par labu Zemesgabala īpašniekam un pilnvaro Zemesgabala īpašnieku to iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Apbūves tiesības termiņš - 30 gadi.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – panorāmas rata ar augstumu ne mazāk kā 60 m būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana, tostarp, panorāmas rata apkalpošanai uz Zemesgabala var būvēt arī īslaicīgas lietošanas būves, turpmāk inženierbūve – panorāmas rats un īslaicīgas lietošanas būves kopā sauktas arī būves.
Apbūves tiesīgais ir tiesīgs uz Zemesgabala būvēt un lietot būves kā īpašnieks Līguma darbības laikā. Apbūves tiesīgais piekrīt, ka galvenais apbūves tiesības izmantošanas mērķis ir inženierbūves – panorāmas rata būvniecība, īslaicīgas lietošanas būves var tikt uzbūvētas un izmantotas tikai kā panorāmas rata apkalpošanai nepieciešamās.
Apbūves tiesīgais veic būvju būvniecību un Zemesgabala labiekārtošanu pēc noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta, kas izstrādāts, ievērojot kompetento iestāžu izvirzītos nosacījumus, tostarp veic panorāmas rata, kura augstums ir ne mazāk kā 60 m, izvietojuma ietekmes izvērtējumu uz Daugavas kreisā krasta siluetu.
Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, var tikt precizēta būvju būvniecībai nepieciešamā Zemesgabala platība un konfigurācija, ja tas nepieciešams būvprojekta ietvaros, bet ne vairāk kā par 10%, ja tam piekrīt Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.
Apbūves tiesīgais ņem vērā, ka no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesīgais ņem vērā, ka uz apbūves tiesības pamata uzceltās būves ir uzskatāmas par apbūves tiesības būtisku daļu, būves nav patstāvīgs īpašuma objekts.

Apbūves tiesīgajam ir pienākums:
- līdz 30.09.2021. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādāt un akceptēt inženierbūves - panorāmas rata, kura augstums ir ne mazāk kā 60 m, būvprojektu, saskaņojot to ar Rīgas domes Īpašuma departamentu; divu nedēļu laikā pēc būvprojekta akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt Zemesgabala īpašniekam akceptētā būvprojekta kopiju;
- līdz 30.09.2022. pabeigt inženierbūves – panorāmas rata, kura augstums ir ne mazāk kā 60 m, būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot inženierbūvi - panorāmas ratu ar augstumu ne mazāk kā 60 m ekspluatācijā.

Apbūves tiesīgais uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Apbūves tiesīgais nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tostarp nevarēs Zemesgabalu izmantot būvju būvniecībai un/vai nevarēs ierakstīt apbūves tiesību un/vai uzbūvētās būves zemesgrāmatā. Zemesgabala īpašnieks neatlīdzina Apbūves tiesīgajam nekādus zaudējumus un izdevumus (tajā skaitā ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus), ja pēc Līguma noslēgšanas Apbūves tiesīgais nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tostarp nevarēs izmantot Zemesgabalu būvju būvniecībai un/vai nevarēs ierakstīt apbūves tiesību un/vai uzbūvētās būves zemesgrāmatā.

Apbūves tiesīgais nesaņem nekādu atlīdzību no Zemesgabala īpašnieka par Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, par ieguldījumiem un izdevumiem, kas saistīti ar būvēm (tostarp nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem), kā arī nesaņem nekādu atlīdzību par visiem izdevumiem, kas radušies, sagatavojot Zemesgabalu lietošanai, veicot Zemesgabalā būvniecības sagatavošanas, būvniecības u.tml. darbus, uzturot Zemesgabalu un būves, kā arī atbrīvojot Zemesgabalu un būves no kustamām lietām, un atbrīvojot Zemesgabalu no īslaicīgas lietošanas būvēm.

Pieteikšanās termiņš:
No 06.09.2019. līdz 27.09.2019.
darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no 13.00 līdz plkst.16.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un Apbūves tiesības līguma projektu un pirmās kārtas hipotēkas līgumu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.id.riga.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.
Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Inga Eglīte, tālrunis 67012662.
Zemesgabalu var apskatīt dabā bez Zemesgabala īpašnieka piedalīšanās jebkurā laikā.