• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Zemes plānošanas nodaļas teritorialplānotajs-eksperts

AMATA MĒRĶIS: Piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma tiesiskās formēšanas un sakārtošanas procesā GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Izstrādāt zemesgabalu robežu noteikšanas projektus nekustamā īpašuma tiesiskās sakārtošanas procesa ietvaros • Sastādīt uzdevumus zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma noteikšanas projektu izstrādei • Apsekot projektējamos īpašumus dabā, veikt dokumentu izpēti u.c. darbības projektēšanas vajadzībām • Veikt iesniegto […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Juridiskās nodaļas Īpašuma tiesību nodrošinājuma sektora jurists-eksperts

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt iestādes darbības tiesiskumu tās funkciju un uzdevumu izpildes gaitā, galvenokārt risināt praktiskos jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu lietošanu, reģistrāciju zemesgrāmatā, kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu sadali, tostarp sadali dzīvokļu īpašumos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībām un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām. GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Korespondences izskatīšana un savlaicīga sarakstes dokumentu sagatavošana […]

BŪVJU SAKĀRTOŠANAS PĀRVALDES Juridiskās nodaļas projektu vadītājs-jurists

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu cilvēku drošību apdraudošu, sagruvušu vai pilsētvidi degradējošu ēku (būvju) klasifikāciju un piespiedu sakārtošanu GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Gatavot administratīvo aktu, sarakstes dokumentu un citu dokumentu projektus, Rīgas domes lēmumu, noteikumu un citu tiesību aktu projektus • Kontrolēt noteikto ēku (būvju) sakārtošanas pienākumu izpildi, tai skaitā nodrošināt […]