• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Raiņa bulvārī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0002 8001), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Raiņa bulvārī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0002 8001), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Raiņa bulvārī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0002 8001)
Platība: 1 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 650,00 gadā, izsoles solis EUR 65,00
Pieteikšanās termiņš: No 04.11.2019. līdz 15.11.2019. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 22.novembrī, plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz zemesgabala atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemes, kura augstums nepārsniedz 2 m un platums 0,9 m (turpmāk – Objekts), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037552, 67012611, 67012662
E-pasts: edite.vanaga@riga.lv; irena.scekina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals Raiņa bulvārī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0002 8001), platība 1 m² (turpmāk – Zemesgabals). Drošības nauda ir EUR 325,00 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nosolītā nomas maksā.
Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs“ (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, turpmāk – Teritorijas plānojums, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), turpmāk – Saistošie noteikumi, kā arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem, Zemesgabals atrodas centru apbūves teritorijā, kurā veidojams priekšdārzs. Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta dizaina atveides, Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai. Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties. Uz Zemesgabala atrodas reklāmas pilons, kuram beigusies reklāmas objekta izvietošanas atļauja un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Zemesgabala īpašnieku; reklāmas pilons nojaucams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Zemesgabala īpašnieka.
Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.