• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001)
Platība: 2 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 780,00 gadā Izsoles solis EUR 78,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.03.2020. līdz 22.04.2020.
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 29.aprīlī plkst.15.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Ķengaraga ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemei (turpmāk – Objekts), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67037552
E-pasts: edite.vanaga@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabala bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001), ar platību 2 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 390,00 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals daļēji atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā.

Nomnieks ņem vērā, ka Objektam un tā izvietojumam jāatbilst Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks ņem vērā, ka Objekta tehniskais risinājums izvietošanai Zemesgabalā jāsaskaņo ar AS “Rīgas siltums” un Objekts izvietojams Zemesgabalā klātesot Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” pārstāvim.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanas termiņš: no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. paredzot šādu iesniegšanas kārtību:

  • ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. plkst.12.00, sūtot pieteikumus uz e-pastu: diipp@riga.lv,
  • klātienē pieteikumus iesniedz no 15.04.2020. līdz 22.04.2020. darba dienās  no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.

komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.