• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Nekustamais īpašums Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 0100 128 0239) (Bukultos)

 1. Sākums
 2. »
 3. Plānotās izsoles
 4. »
 5. Ēkas (būves) ar zemi
 6. »
 7. Nekustamais īpašums Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 0100 128 0239) (Bukultos)
Adrese: Vadžu iela 8, Rīga
Izsole: Izsoles piedāvājuma laiks: 2024. gada 3.–4. ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Sastāvs un platība:

- zemes vienība (kadastra apzīmējums 0100 128 0458) 56 918 m2 platībā, kas izmantojama dzīvojamo māju būvniecībai, un uz kuras atrodas:

- administratīva ēka (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 016) ar kopējo platību 445,30 m2,

- noliktavas pamati (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 017) ar kopējo platību 1421,20 m2,

- kokapstrādes darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 018) ar kopējo platību 1893,60 m2,

- mehāniskās darbnīcas pamati (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 019) ar kopējo platību 321,10 m2,

- caurlaides punkts (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 032) ar kopējo platību 125,30 m2,

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 033) ar kopējo platību 739,50 m2,

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034) ar kopējo platību 279,80 m2,

- saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 035) ar kopējo platību 88,20 m2,

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 036) ar kopējo platību 310 m2,

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 037) ar kopējo platību 961 m2,

- sūkņu stacija (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 046) ar kopējo platību 15,80 m2,

kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā:

- angārs (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 047),

- būve (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 048).

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Nekustamais īpašums atrodas Bukultu apkaimē, netālu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības robežas ar Ropažu novada Bukultiem – kvartālā starp Vadžu ielu, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu, Bukultu vecupes krasta zonā.

Uz zemes vienības atrodas arī pārvietojami konteineri un būves bez kadastra apzīmējumiem, par kuru būvniecības likumību un piederību nav informācijas, – nojume, vecas lapenes konstrukcija un pussabrukusi būve.

Piekļuve nodrošināta no Vadžu ielas puses.

Zemes vienībā ir meža zeme 15 204 m2 platībā, kā arī aug četri valsts nozīmes aizsargājami dižkoki – melnalkšņi, kam uzrādīts diametrs 2,93 m, 2,76 m, 2,95 m un 2,97 m un kuriem aizsargjoslas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Nekustamais īpašums daļēji ir iznomāts, noslēgti septiņi nomas līgumi – seši nomas līgumi ar termiņu līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2026., un viens nomas līgums ar termiņu līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 17.02.2027.

 Teritorijas plānojums

Zemes vienība atrodas daļēji:

 • jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) (53 752 m2 platībā), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi citstarp ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve (maksimālais apbūves augstums – 6 stāvi, savrupmājām un rindu mājām – 3 stāvi);
 • dabas un apstādījumu teritorijā (DA2) (3166 m2 platībā);
 • virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, kur jāievēro ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” apstiprināto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 167. punkta prasības.

Zemes vienības pašreizējais lietojums ­– administratīvās ēkas, noliktavu, darbnīcu, caurlaides punkta, garāžas, saimniecības ēkas, nojumes un sūkņu stacijas apbūve – neatbilst teritorijas atļautajai izmantošanai atbilstoši ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” apstiprināto teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 688. punktam un 10. pielikumam.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 1. zemes vienība jāizmanto dzīvojamo māju būvniecībai atbilstoši atļautajai izmantošanai, ievērojot savrupmāju un mazstāvu mājokļu apbūves pret daudzstāvu apbūves proporciju attiecībā 1:3, atzīmi par būvdarbu uzsākšanas zemes vienībā nosacījumu izpildi saņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, un uzceltās dzīvojamās mājas jānodod ekspluatācijā piecu gadu laikā no atzīmes saņemšanas dienas;
 2. pirms zemes vienībā iecerētās būvniecības dokumentācijas izstrādes pircējs ir atbildīgs, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiktu reģistrētas dižkoku aizsargjoslas.

Līdz nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumu izpildei Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesība.

Situācijas plānā norādītās būves ar kadastra apzīmējumiem 0100 128 0239 030, 0100 128 0239 031, 0100 128 0239 038, 0100 128 0239 039, 0100 128 0239 040, 0100 128 0239 041, 0100 128 0239 042 un 0100 128 0239 044 ir nojauktas un dabā neeksistē.