• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā nomas tiesību ieguvējs

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0434), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir AS „Retail Mežaparks”, reģistrācijas numurs 40203039371, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 9587,00 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro, 00centi) (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.