• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Īpašuma departamenta bilancē un valdījumā esošā nekustamā īpašuma (ēku) iznomāšana un ar tām saistītā zemes noma.

Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu iznomāšanu

Īpašuma departamenta bilancē un valdījumā esošā nekustamā īpašuma (ēku) iznomāšana un ar tām saistītā zemes noma.

Pakalpojuma apraksts: 
Rīgas pilsētas pašvaldība tās izpildinstitūciju personā iznomā tai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams publisko funkciju izpildei.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, nekustamā īpašuma objekti tiek iznomāti saskaņā ar izsoles nolikumu.

Normatīvie akti:
LR Civillikums
Likums "Par pašvaldībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
Rīgas domes 03.07.2012 iekšējie noteikumi Nr.16 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība.”

Papildus informācija par pakalpojuma saņemšanu:
Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes priekšnieka vietniece iznomāšanas jautājumos Ināra Zvaigzne, tālrunis 67012593,
e-pasts: Inara.Zvaigzne@riga.lv adrese: Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 329.kab.