• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē

2022./2023. mācību gadā 276 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas jauniem izaicinājumiem, pielāgojot resursus un vidi kvalitatīva un droša mācību procesa organizēšanai, paredzot mācības klātienē, kā arī piedāvājot iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas izaicinājumiem un kvalitatīvam mācību procesam klātienē

“Gatavojoties 2022./2023. mācību gadam, Rīgas pašvaldība visos līmeņos rūpīgi strādājusi, lai novērstu vēsturisko netaisnīgumu Rīgas pedagogu atalgojumā, salīdzinot ar Pierīgas pašvaldībām un citām valstspilsētām. Esam saņēmuši nozares ministrijas solījumu četru gadu laikā novērst negodīgo attieksmi – Rīga ir izglītības centrs, tāpēc tai arī jāsaņem šim statusam atbilstošs finansējums. Tāpat veicam ļoti būtiskas reformas sistēmā, nododot ārpakalpojumā apsardzes un ēdināšanas pakalpojumus. Katrs šādā veidā ietaupītais cents paliks sistēmas iekšienē – mūsu bērnu izglītībai un mūsu pedagogu atalgojuma jautājuma risināšanai. Mēs neapstāsimies un turpināsim efektivizēt Rīgas izglītības iestāžu darbu, strādāt ekonomiskāk, lai varētu motivēt skolotājus un vēl vairāk ieguldīt izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Rīga ir gatava jaunajam mācību gadam, un izglītība turpinās būt Rīgas domes prioritāte,” uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.


Izglītības procesa pilnveide un pašvaldības sniegtais atbalsts

Lai īstenotu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās un vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, kā arī sporta skolās un interešu izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanai galvaspilsētā šogad darbosies 148 pirmsskolas izglītības iestādes un 96 grupas pie  skolām un interešu centriem. Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 175 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmu apguvi. Šogad tika palielināts pašvaldības līdzfinansējums un vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir 307,85 eiro, savukārt bērnam obligātās izglītības vecumā ir 229,27 eiro liels līdzfinansējuma apmērs mēnesī. Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – aukles, kuras par vienu bērnu mēnesī saņem 181,09 eiro lielu līdzfinansējumu. Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, racionāli izmantotu resursus, Rīgā turpināti izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumi. Samazinoties skolēnu skaitam, likvidēta Rīgas 65. pamatskola, to pievienojot Rīgas Lietuviešu vidusskolai. Tāpat, ņemot vērā analizētos datus un apstākļus par skolas darbu un nodrošināto izglītības kvalitāti kopumā, skolēnu skaita dinamiku vairāku gadu griezumā, izglītojamo mācību sasniegumus, likvidēta Rīgas 14. vidusskola, nododot vispārējās izglītības programmu pēctecības nodrošināšanu Rīgas Raiņa vidusskolai un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai. Savukārt, likvidējot Rīgas 18. vidusskolu, vispārējās izglītības programmu pēctecību turpmāk nodrošinās Rīgas Raiņa vidusskola. Apvienojot skolas, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem tika piedāvāts darbs citās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi risinot vakanču jautājumu skolās, turklāt pēc ēku atbrīvošanas tajās var nodrošināt citas pašvaldības funkcijas vai piedāvāt telpu iznomāšanu privātajam sektoram.

Vienlaikus šovasar tika atbalstīts lēmums par Iļģuciema vidusskolas, Daugavgrīvas vidusskolas, Rīgas 46. vidusskolas, Rīgas 63. vidusskolas, Rīgas 74. vidusskolas un Rīgas 85. vidusskolas pārdēvēšanu par pamatskolu, savukārt Rīgas 28. vidusskolai piešķirts Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas nosaukums.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu digitalizāciju un kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu un apgūšanu mācību procesā iesaistītajiem, Rīgas pilsētas pašvaldība tehnoloģiju iegādei un darbības nodrošināšanai piešķīrusi 1,2 miljonus eiro. Savukārt mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu.

Rīgas pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanas polises. Šobrīd kopskaitā tās saņem 12 279 izglītības iestāžu darbinieki – pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagoga palīgi, pedagoga palīgi, aukles, asistenti personām ar invaliditāti, sociālajie aprūpētāji, surdotulki, medicīnas personāls, direktora vietnieki administratīvi saimnieciskajā darbā, saimniecības pārziņi, saimniecības vadītāji, sporta kompleksa vadītāji, sporta zāles un laukuma pārziņi, sporta instruktori, halles (internāta) pārziņi, direktora palīgi, biroja administratori, klientu apkalpošanas speciālisti, lietveži, lietvedības pārziņi, sekretāri un personāla speciālisti – par kopējo summu 2 619 847 eiro. Polises tiek piešķirtas pēc darba līgumā noteiktā pārbaudes laika.

No 1. oktobra – vecāku līdzfinansēta izglītojamo ēdināšana

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

1. -4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Plašs interešu izglītības piedāvājums rīdziniekiem

Līdz ar 1. septembri durvis vērs Rīgas pašvaldības interešu izglītības centri, piedāvājot iepazīt un izvēlēties sev noderīgas un saistošas nodarbības, aicinot uz Atvērto durvju dienu pasākumiem “Nāc un piedalies!”. Kopumā septembrī gaidāmi 15 pasākumi interešu izglītības centros visā Rīgā, kur varēs apgūt dziedāšanu, zīmēšanu, programmēšanu, dejošanu, zīmēšanu, filcēšanu, kokapstrādi, lidmodelismu, orientēšanos, cīņas sportu un daudzas citas nodarbes visām gaumēm. Plašāka informācija par interešu izglītības Atvērto durvju dienām visa septembra garumā ir pieejama tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv.

Remonta darbi Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

“Šogad esam noslēguši līgumus par 86 izglītības iestāžu remontdarbiem vai to labiekārtošanas darbiem. Mēs apzināmies milzīgo darba apjomu un atbildību. Daudzas izglītības iestādes ir pelnījušas sakārtošanas darbus, tāpēc cenšamies remontdarbus veikt katrā nozarē – gan pirmskolās, gan vispārējās izglītības, gan sporta un interešu izglītības iestādēs. Lai sasniegtu mērķi, tiek noteikti kritēriji, tie top arī sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Galvenie kritēriji ir bērnu skaits (pēc skolu optimizācijas), kāda veida remontdarbi tika veikti jau iepriekš, cik daudz un kas vēl nepieciešams, lai objekts būtu pilnībā pabeigts. Tāpat ir skolas, kurās ilgstoši nav bijuši remontdarbi; tās arī ir mūsu prioritāte. Visi potenciālie objekti tiek rūpīgi izvērtēti, iekļauti gan Rīgas pašvaldības rīcības plānā, gan investīciju plānā. Vienmēr tiek izskatīti visi iespējamie papildu finansējuma avoti, tāpēc kā viens no kritērijiem ir arī iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fondu vai valsts līdzfinansējumu,” pauda Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis.

Rīgas 64. vidusskolā ir veikta ventilācijas sistēmu izbūve, apkures sistēmas nomaiņa, lokālas gaisa apstrādes iekārtas izbūve un siltummezglu pārbūve. Skolas ēkā ir uzstādīta arī datorizēta vadības sistēma, kas nodrošina gaisa kvalitātes vadību – katrā klasē izvietots gaisa kvalitātes CO2 sensors un ventilācija, tas ne vien nodrošinās svaiga gaisa pieplūdi, bet arī sniegs monitoringa iespējas, lai gala rezultātā klases tiek izvēdinātas pietiekamā līmenī.

Šādas ventilācijas sistēmas ir izbūvētas vairākās skolās ar mērķi uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti un sekmēt efektīvāku gaisa apmaiņas procesu. Nepietiekama ventilācija skolās tiek saistīta ar negatīvu ietekmi uz veselību, t.sk. vispārēju nogurumu, paaugstinātu infekciju slimību risku un darbaspēju samazināšanos. Ventilācijas jautājumu vēl aktuālāku padara vīruss Covid-19.

“Šobrīd, kad piedzīvojam pandēmijas, kara bēgļu un cenu krīzi, ir īpaši svarīgi parūpēties par labu un drošu vidi ikvienam bērnam jau no 1,5 gada vecuma, tāpēc Rīgā turpinām ieguldīt izglītībā vairāk, netaupot uz mūsu bērnu rēķina. Desmitiem bērnudārzu pēc ilgiem gadiem tiek atjaunoti. Īpašs prieks, ka šogad izdevies ieguldīt 3 miljonus eiro ārtelpu labiekārtošanai (celiņi, žogi un rotaļu laukumi) vēl papildus iekštelpu remontiem. Savukārt visas paredzētās efektīvās pārmaiņas pirmsskolā (ēdināšanas un apsardzes pāreja uz ārpakalpojumu) palīdzēs vairāk līdzekļu novirzīt tieši pedagogu atbalstam,” atzina Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece Antoņina Ņenaševa.

Kopumā remontdarbi un teritoriju labiekārtošanas darbi šogad notiek 28 skolās un 58 pirmsskolas izglītības iestādēs par kopējo līgumu summu 19,9 miljoni eiro, no tiem 14,7 miljoni ir skolu un 5,2 miljoni eiro bērnudārzu remontdarbiem. Ceturtā daļa no kopējā finansējuma tika novirzīti energoefektivitātes pasākumiem. Šie paveiktie darbi šobrīd ir īpaši svarīgi, ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un kopējos pašvaldības un valsts plānus enerģijas taupības jomā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, mobilais: 22336833, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.

 Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, mobilais: 29442982, e-pasts: Solvita.Brence@riga.lv.

Iestāžu atjaunošana un labiekārtošana