• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Pārbūvējot 4.stāva telpas un izveidojot ergonomisku mācību vidi, pabeigti darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ēkā Grēcinieku ielā 10.* Pārbūves rezultātā telpās nodrošināts atbilstošs aprīkojums, modernizēts apgaismojums, kā arī ieviesti inovatīvi IKT risinājumi. Tāpat nodrošināts bezvadu internets.

Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā Pabeigti dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijias ēka atrodas Grēcinieku ielā 10. Aizvadītajā mācību gadā skolā mācījās 734 skolēni un strādāja 75 pedagogi. Skola īsteno trīs licencētas vispārējās izglītības programmas: pamatizglītības programmu un divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Līdz šim skolas telpas bija nolietojušās, ar nepietiekamu komunikācijas aprīkojumu. Tāpat trūka mūsdienu prasībām atbilstošas datortehnikas un programmatūras, lai izmantojot IKT, sekmētu dabaszinātņu apguvi.

Projekta rezultātā šobrīd skolā nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide, attīstīta infrastruktūra, labiekārtoti mācību kabineti, laboratorijas dabaszinātņu un datorikas apguvei. Tāpat iekārtotas koprades telpas, multifunkcionālo auditoriju projektu izstrādei. Nodrošinot IKT un nepieciešamo inventāru, kā arī ergonomiskas mēbeles, radīti apstākļi attālinātā mācību procesa īstenošanai.  Vienlaikus izveidota atbilstoša infrastruktūra, lai sekmētu skolā darbojošos reģionālo metodisko centru.

Papildus izvirzītajam mērķim, projekta rezultātā veiktie ieguldījumi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas mācību vides modernizēšanā nodrošinās intensīvu tehnoloģisko rīku un risinājumu izmantošanu mācību darbā, veicinās pašvadītu mācīšanos skolēniem un digitālo prasmju attīstību.

*Projekta Nr. 8.1.2.0/20/I/001 “Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” mērķis ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10, Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A, Rīgā mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu. Atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 000 035.66 euro.

Informāciju sagatavoja Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators. E-pasts:rita.lazda@riga.lv