• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanu un uzturēšanu uz Rīgas pašvaldībai piederošas zemes

No 1.maija Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanu ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanai administrēšanas pakalpojumu iedzīvotājiem sniegs Rīgas domes Īpašuma departaments.

Pakalpojumu var saņemt gan fiziskas personas, gan biedrības, bet priekšroka tiks sniegta daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti un maznodrošinātajiem.

Par ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanu un uzturēšanu uz Rīgas pašvaldībai piederošas zemes

Kā šobrīd pieteikties mazdārziņa nomai?

Lai ievērotu valstī noteikto epidemioloģisko situāciju un vīrusa Covid-19 ierobežošanu, aicinām pieteikt pakalpojumu attālināti: Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā ievietotajam paraugam (https://id.riga.lv) un normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi diipp@riga.lv vai Apkaimju iedzīvotāju centra Teritoriālajām atrašanās vietām vai nosūta pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamentam uz adresi R. Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-2015. Vai arī nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv Iesniegumā obligāti ir jānorāda e-pasts. 

Klātienē iesniegumu var iesniegt:

Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centros: Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a. Plašāka informācija zvanot uz bezmaksas tālruni 80000800 vai rakstot uz e-pastu aic@riga.lv. Darba laiki: Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, pārējās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.16.00.

Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10. Plašāka informācija zvanot uz  tālruni 67012590. Rakstot e-pastu diipp@riga.lv vai mājas lapā https://id.riga.lv/  Darba laiks: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 18.00, pārējās darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, bet piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Katru darba dienu ir pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30.


Noteikumi, kas jāievēro dārziņu nomniekiem:

  • nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos, kā arī nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
  • ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus zemi postošus procesus;
  • uz iznomātās zemes neveikt kapitālo vai pagaidu apbūvi;
  • nepieļaut, ka nomnieka turējumā esošie mājdzīvnieki traucētu mieru vai apdraudētu citus sakņu dārza lietotājus;
  • nodrošināt nomātā zemesgabala un tam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu un atkritumu izvešanu atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.146 (prot.Nr.53, 2§) „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”;
  • nojaukt nomniekam piederošās pagaidu būves par saviem līdzekļiem un atbrīvot zemesgabalu no visas sev piederošās kustamās mantas gadījumā, kad, beidzoties līgumam, šis zemesgabals turpmāk vairs netiks iznomāts tam pašam nomniekam.

Aktuālā informācija par brīvajiem sakņu (ģimenes) dārziem 

Sakņu (ģimenes) dārzu kartes