• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu

Otrdien, 27.oktobrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņēma lēmumu par  A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu
Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu
Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par A kategorijas grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu

A kategorijas vidi degradējoša būve Jaunpils ielā 15 pieder diviem kopīpašniekiem. Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgie darbinieki šogad maijā apsekoja nekustamo īpašumu un konstatēja, ka ēkai daļēji nav sienu un ir būtiski jumta bojājumi. Ēkas sienās konstatējami izdrupumi, plaisas un saistvielu izskalojumi, trūkst logu stiklojuma, kā arī nav nodrošināta logu un durvju ailu noslēgšana, tādējādi pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu īpašumā. Uz ēkas ārējām konstrukcijām aug krūmi un vīteņaugi, tās apdares materiāli ir saplaisājuši, nodrupuši un erodējuši. Ēkas fasāžu krāsojums ir nolupis un tas nav atjaunots.

Ēku augustā apsekoja arī sertificēts būvinženieris, kurš savā tehniskās apsekošanas atzinumā norādīja, ka ēkas ārsienu tehniskā stāvokļa, pamatu nestspēja ir nepietiekama. Konstatētas deformācijas un plaisas ārsienās, kā rezultātā viena no būves ārsienām daļēji sagruvusi. Pamati ir pakļauti patstāvīgai nelabvēlīgai laikapstākļu iedarbībai. Būves ārsienas ir daļēji sagruvušas, logi un durvis nepilda savu funkciju. Ievērojamā platībā jumta konstrukcija iegruvusi. Kopumā vizuāli novērtējot Būves tehnisko stāvokli, tas raksturojams kā avārijas stāvoklis. Būve ir bīstama, un tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, Būvi ieteicams nojaukt.

Rīgas domes Īpašuma departaments vairākkārt lūdza kopīpašniekus sniegt informāciju par plānotajām darbībām ar būvi, lai to tehniskais stāvoklis un ārējais izskats atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vienlaikus norādot konkrētus darbu veidus, tos dokumentāri pamatojot, un iesniedzot šo darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā norādīti saprātīgi un pamatoti darbu izpildes termiņi. Tomēr kopīpašnieki iepriekšminētās prasības nav pildījuši, tāpēc departaments  sagatavoja domes lēmuma projektu, kurš paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā nodrošināt būves nepieejamību nepiederošām personām. Četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju ēkas nojaukšanai tādā apjomā, lai pilnībā novērstu nama radīto bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai, saskaņojot izstrādāto dokumentāciju ar Rīgas pilsētas Būvvaldi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākt tās demontāžas darbus. Nedēļu pirms plānoto darbu uzsākšanas informēt arī Rīgas domes Īpašuma departamentu par darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā norādīti konkrēti darbu veidi un saprātīgi un pamatoti darbu izpildes termiņi.

Lēmums par grausta Jaunpils ielā 15 piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.67181181, e-pasts baiba.gailite@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa