• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pretendenti var pieteikties Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsolei

Līdz 11. maija plkst. 13.00 pretendenti var pieteikties Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas (Nometņu ielā 64) nomas tiesību izsolei uz 30 gadiem.

Par izsoles dalībnieku var kļūt juridiska persona, personālsabiedrība, komersants (individuālais komersants vai komercsabiedrība). Piesakoties izsolei, pretendentiem būs jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņa par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezervēšanu vai kredītresursu pieejamību vismaz 5 miljonu eiro apmērā, Āgenskalna tirgus attīstības plāns, kā arī citi nolikumā minētie dokumenti.

Topošajam nomniekam par pienākumu ir uzdots saglabāt Āgenskalna tirgus statusu, kā arī īstenot dažādas kultūras aktivitātes sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un apkaimes iedzīvotājiem, kas akcentē apkaimes identitāti. Tāpat nomniekam būs jānodrošina, ka prioritāri tiek ierādītas tirdzniecības vietas zemniekiem, kuri ražo un pārdod vietējo lauksaimniecības produkciju, piemēram, mājražotājiem un amatniekiem, kā arī mazumtirdzniecības dalībniekiem, kas nodarbojas ar ekoloģisko produktu tirdzniecību.

IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Īpašuma departaments RĪGA TOP SKLAISTĀKA Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050. Nomas līguma projekts. Ar izsole nolikumu, tai skaitā Nomas līgumu interesenti var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamentā. Riharda Vāgnera 5, Rīgā, 3.stāva', 326.kabinetā, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā. Objekta apskate Nekustamo īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D.Dārzinu e-pasts:daiga.darzina@riga.lv; I.Eglīte e-pasts: inga.eglite@riga.lv 67026004, 67012662 Rīgas domes Īpašuma departaments RIGA TOP SKAISTĀKA
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PIESAKOTIES ĪZSOLEI jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņu, kas noformēta atbilstoši izsole nolikuma pielikuma Nr.3 prasībām; par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezrvēšanu avi kredītresursu pieejamību vismaz EUR 5 000 000 (peici miljoni euro) apmērā tādā kredītiestādē vai finanšu iestādēs, kurai ir tiesības saņemt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS* *dalība izsolē ir pieļaujamā tikai pēc plāna alceptēšanas izsoles Komisijā. 5 GADU PIEREDZE Nekustamā īpašuma attīstīšanā, tajā skaitā kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un/vai mazumtirdzniecības organizēšanā. FINANŠU PLĀNS LĪDZ 2026. GADAM
OBJEKTA IZMANOTŠANAS VEIDS Nekustamā īpašuma atjaunošana Īslaicīgas lietošanas būvju novietošana/būvniecība Āgenskalna tirgus darbības nodrošināšana Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana IZMANTOŠANAS BŪTISKIE NOSACVĪJUMI Āgenskalna tirgus statusa saglabāšana Kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšana Publiskas pieejamības nodrošināšana Āgenskalna iedzīvotāju līdzdalība tirgus attīstībā Tirdzniecības vieta vietējiem zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem. Tirdzniecība ar ekoloģiskiem/bioloģiskiem produktiem
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikumi iesniedzami Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā. 7., 8., 9., 10.maijā 8.30 līdz 12.00 un 12.30 lidz 17.00 11.maijā 8.30 līdz 12.00. IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Mutiskā izsole notiks 2018.gada 18.maijā plkst.13.00, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departaments, 2.stāva zālē (telpa Nr.219)
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ 30 (trīsdesmit) gadi. PIESAISTĪTAIS ZEMESGABALS: PLATĪBA UN NOMAS MAKSA. Zemesgabals kadastra apzimejums 0100 057 0141 8002 8433 m2 (turpmāk-zemesgabals); (Īpašums un zemesgabals turpmāk kopā - nekustamais īpašums). Maksa par zemesgabala lietošanu tiek noteikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. ZEMESGABALA NOMAS MAKSA IR (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 27 centi) gadā EUR 7460,27
Atjaunošanas termiņi: Līdz 31.08.2018 izstrādāt nekustamā īpašuma projektēšanas darba uzdevumu. Lidz 30.11.2019. izstrādāt un akceptēt nekustamā īpašuma būvprojektu. Līdz 30.11.2021. pabeigt būvarbus un nodot nekustamo īpašumu ekspluatācijā. Drošības nauda dalībai izsolē EUR 15888,75 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro 75 centi. Drošības nauda tiek ieskaitīta nekustamā īpašuma nomas līguma nodrošinājuma depozītā
IZSOLES SĀKUMCENA EUR 0,20 (bez PVN) 1m2 mēnesī līdz tirgus atjaunošanai izsoles solis EUR 0,01. EUR 1,10 (bez PVN) 1m2 mēensī no tirgus darb;ibas atsākšanas izsoles solis 0,10
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Īpašuma departaments RĪGA TOP SKLAISTĀKA Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050. Nomas līguma projekts. Ar izsole nolikumu, tai skaitā Nomas līgumu interesenti var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamentā. Riharda Vāgnera 5, Rīgā, 3.stāva', 326.kabinetā, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā. Objekta apskate Nekustamo īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D.Dārzinu e-pasts:daiga.darzina@riga.lv; I.Eglīte e-pasts: inga.eglite@riga.lv 67026004, 67012662 Rīgas domes Īpašuma departaments RIGA TOP SKAISTĀKA NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PIESAKOTIES ĪZSOLEI jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņu, kas noformēta atbilstoši izsole nolikuma pielikuma Nr.3 prasībām; par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezrvēšanu avi kredītresursu pieejamību vismaz EUR 5 000 000 (peici miljoni euro) apmērā tādā kredītiestādē vai finanšu iestādēs, kurai ir tiesības saņemt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS* *dalība izsolē ir pieļaujamā tikai pēc plāna alceptēšanas izsoles Komisijā. 5 GADU PIEREDZE Nekustamā īpašuma attīstīšanā, tajā skaitā kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un/vai mazumtirdzniecības organizēšanā. FINANŠU PLĀNS LĪDZ 2026. GADAM OBJEKTA IZMANOTŠANAS VEIDS Nekustamā īpašuma atjaunošana Īslaicīgas lietošanas būvju novietošana/būvniecība Āgenskalna tirgus darbības nodrošināšana Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana IZMANTOŠANAS BŪTISKIE NOSACVĪJUMI Āgenskalna tirgus statusa saglabāšana Kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšana Publiskas pieejamības nodrošināšana Āgenskalna iedzīvotāju līdzdalība tirgus attīstībā Tirdzniecības vieta vietējiem zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem. Tirdzniecība ar ekoloģiskiem/bioloģiskiem produktiem TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikumi iesniedzami Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā. 7., 8., 9., 10.maijā 8.30 līdz 12.00 un 12.30 lidz 17.00 11.maijā 8.30 līdz 12.00. IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Mutiskā izsole notiks 2018.gada 18.maijā plkst.13.00, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Īpašuma departaments, 2.stāva zālē (telpa Nr.219) IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ 30 (trīsdesmit) gadi. PIESAISTĪTAIS ZEMESGABALS: PLATĪBA UN NOMAS MAKSA. Zemesgabals kadastra apzimejums 0100 057 0141 8002 8433 m2 (turpmāk-zemesgabals); (Īpašums un zemesgabals turpmāk kopā - nekustamais īpašums). Maksa par zemesgabala lietošanu tiek noteikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. ZEMESGABALA NOMAS MAKSA IR (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 27 centi) gadā EUR 7460,27 Atjaunošanas termiņi: Līdz 31.08.2018 izstrādāt nekustamā īpašuma projektēšanas darba uzdevumu. Lidz 30.11.2019. izstrādāt un akceptēt nekustamā īpašuma būvprojektu. Līdz 30.11.2021. pabeigt būvarbus un nodot nekustamo īpašumu ekspluatācijā. Drošības nauda dalībai izsolē EUR 15888,75 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro 75 centi. Drošības nauda tiek ieskaitīta nekustamā īpašuma nomas līguma nodrošinājuma depozītā IZSOLES SĀKUMCENA EUR 0,20 (bez PVN) 1m2 mēnesī līdz tirgus atjaunošanai izsoles solis EUR 0,01. EUR 1,10 (bez PVN) 1m2 mēensī no tirgus darb;ibas atsākšanas izsoles solis 0,10

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli „Āgenskalna tirgus” ēku nomnieks varēs sākt ekspluatēt tikai tad, kad tiks pabeigti ēkas atjaunošanas darbi, kuri jāveic atbilstoši Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas un Būvniecības valsts kontroles biroja prasībām.

Ar nolikumu, tai skaitā ar nomas līgumu visi interesenti var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamentā (R.Vāgnera ielā 5, 326. kabinetā), kā arī departamenta mājas lapā: www.id.riga.lv sadaļā „Iznomā” un Rīgas pašvaldības mājas lapā: www.riga.lv

Nomas tiesību izsole notiks 18. maijā plkst.13.00.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr.: 67037357; mob. tālr.: 26555927; e-pasts: baiba.gailite@riga.lv