• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0449), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0449), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā
Platība: 2403 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1443,00 gadā izsoles solis EUR 144,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.03.2020. līdz 22.04.2020.
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 29.aprīlī plkst.13.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līguma termiņš – 5 gadi
Kontaktinformācija
Tālrunis: 670026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0449), ar platību 2403 m² (turpmāk – zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 722,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas tehniskās apbūves teritorijā, kur transportlīdzekļu novietne (jeb autostāvvieta) ir atļautais izmantošanas veids.

Uz zemesgabala atrodas bez būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātās dokumentācijas ierīkota īslaicīgas lietošanas būve – autostāvvieta (žogs, asfaltēts laukums, sardzes ēka, koka tualetes ēka, atkritumu tvertne), ko Nomnieks par saviem līdzekļiem, nesaņemot atlīdzību no Iznomātāja, nojauc vai nodrošina tās ekspluatāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nomnieks ievēro, ka piebraukšana Zemesgabalam ir no Ēbelmuižas ielas pa esošo piebraucamo ceļu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 079 2074. Nomnieks nedrīkst likt šķēršļus piebraucamo ceļu izmantot zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 079 2074 īpašniekiem un/vai lietotājiem, kā arī to norobežot.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Iznomātājs:
Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanās termiņš:
No 18.03.2020. līdz 22.04.2020. paredzot šādu iesniegšanas kārtību:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. plkst.12.00, sūtot pieteikumus uz e-pastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz no 15.04.2020. līdz 22.04.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.
komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Līguma projekts:
Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.