• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Ezermalas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2069), daļas “A” atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Ezermalas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2069), daļas “A” atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Ezermalas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2069), daļa “A”
Platība: 30 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa 191,17 gadā. Izsoles solis EUR 20,00
Pieteikšanās termiņš: no 28.08.2020. līdz 25.09.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 02.oktobri plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Izmantošanas veids: Teritorijas uzturēšana un piekļuves nodrošināšana pie ūdens teritorijas Ķīšezera krastā (sabiedrisku pasākumu kā laivošana, slidošana vai slēpošana organizēšana)
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv;

Nomas objekta apraksts: rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, Ezermalas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2069), daļa “A” ar platību 30 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 95,59 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas apstādījumu un dabas teritorijā.

Nomniekam jāievēro Aizsargjoslu likumā (35. un 37.pants) un Zvejniecības likumā (7.pants un 9.pants) noteiktie Zemesgabala izmantošanas aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā un brīva tauvas joslas pieejamība.

Nomniekam ņemt vērā, ka Zemesgabals izmantojams atbilstoši RD 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 6.9. nodaļas “Apstādījumu un dabas teritorija” prasībām.

Nomniekam jānodrošina iznomātā Zemesgabala publisku pieejamību saskaņā ar RTIAN 208.punktu, tas ir, teritoriju aizliegts norobežot ar žogu vai citiem tamlīdzīgiem veidojumiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku), uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalu Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot 1.2.punktā minētajam mērķim. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Pieteikšanās termiņš: no 28.08.2020. līdz 25.09.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot par tālr.67012662 vai 67026004.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://riga.lv.