• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Malienas ielā 60, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 124 2065 8004) atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Malienas ielā 60, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 124 2065 8004) atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Malienas ielā 60, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 124 2065 8004)
Platība: 50 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR776,78 gadā Izsoles solis EUR 78,00
Pieteikšanās termiņš: no 08.10.2020. līdz 30.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 06.novembrī plkst.1530 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala izmantošanas valsts pārvaldes funkciju veikšanai, uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – elektromobiļu uzlādes stacijas un tai nepieciešamo stāvvietu un/vai piebrauktuvju (turpmāk - Objekts) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv;

Nomas objekta apraksts: zemesgabals Malienas ielā 60, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 124 2065 8004), ar platību 50 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 388,39 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas apstādījumu un dabas teritorijā, un izmantojams valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.