• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Eksporta ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 011 0136 8001) atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala Eksporta ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 011 0136 8001) atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Eksporta ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 011 0136 8001)
Platība: 39 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 721,30 gadā Izsoles solis EUR 72,00
Pieteikšanās termiņš: no 08.10.2020. līdz 30.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 06.novembrī plkst.1430 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – elektromobiļu uzlādes stacijas un tai nepieciešamo stāvvietu un/vai piebrauktuvju (turpmāk - Objekts) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv;

Nomas objekta apraksts: zemesgabals Eksporta ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 011 0136 8001), ar platību 39 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 450,81 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, kā arī atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam atrodas teritorijā, kurā ir spēkā esošs detālplānojums teritorijai Andrejsalā un ir piemērojami Rīgas domes 31.03.2009. saistošie noteikumi Nr.161 „Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk – Detālplānojuma saistošie noteikumi). Saskaņā ar Detālplānojuma saistošajiem noteikumiem Zemesgabals atrodas lielceļu, maģistrāļu, ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela.

Zemesgabals atrodas gājēju tuneļa izvietojuma izvērtējamā teritorijā, kurā atbilstoši Detālplānojuma saistošo noteikumu 162.punktam ir jānodrošina ielas šķērsošanas iespēja gājējiem un velosipēdiem, paredzot ne mazāk kā vienu virszemes gājēju pāreju vai gājēju tuneli atkarībā no transporta kustības intensitātes projektēšanas brīdī un tās nākotnes prognozēm.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Iznomāšanas termiņš:

Līdz Eksporta ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai vai arī līdz Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.161 „Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” īstenošanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās.

Pieteikšanās termiņš:

No 08.10.2020. līdz 30.10.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00,  paredzot šādu pieteikumu iesniegšanas kārtību:

- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot par tālr.67012662 vai 67026004.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://riga.lv