• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613)
Platība: 6 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 690,00 gadā. Izsoles solis EUR 70,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.03.2020. līdz 22.04.2020.
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 29.aprīlī plkst.16.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Vecāķu prospekta ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv;

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613), 6 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 345,00 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai beidzoties Līgumam.
Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta, kas atbilst Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumu Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” prasībām (turpmāk - Objekts), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanās termiņš:
No 18.03.2020. līdz 22.04.2020. paredzot šādu iesniegšanas kārtību:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. plkst.12.00, sūtot pieteikumus uz epastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz no 15.04.2020. līdz 22.04.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.
Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.