• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 005 0005 8005) nomas tiesību mutisko izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 005 0005 8005) nomas tiesību mutisko izsoli
Adrese: Tērbatas iela 2 E, Rīga
Izsoles sākumcena: EUR 155,00 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 16,00
Pieteikšanās termiņš: No 09.09.2020. līdz 02.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 09.oktobrī plkst.1430 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Nomas līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) gadiem
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv
Nomas objekta apraksts:

Būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) platība 2,30 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005) ar platību 6,0 m2 (turpmāk – Zemesgabals),  Īpašums un Zemesgabals (turpmāk – kopā Nekustamais īpašums).

Platība: Būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) platība 2,30 m2 un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005) platība 6,0 m2  

Iznomātājs:

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda:

EUR 465,00 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā).

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir trīs mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

- ir jāveic maksājums EUR 133,10 (ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;

- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 3 (trīs) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Pieteikšanas termiņš:

No 09.09.2020. līdz 02.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

  • ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,
  • klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, (ieeja no Kalēju ielas 10) Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot par tālr.67012662 vai 67026004;

komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, (ieeja no Kalēju ielas 10) Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.