• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra Nr.0100 622 0164), daļa, kas sastāv no administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) 3.stāva telpām Nr.1-7 (telpu grupa Nr. 005), ar kopējo platību 60,00 m2, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra Nr.0100 622 0164), daļa, kas sastāv no administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) 3.stāva telpām Nr.1-7 (telpu grupa Nr. 005), ar kopējo platību 60,00 m2, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
Adrese: Eizenšteina iela 59A, Rīga, kad.numurs 0100 622 0164, kad.apz. 0100 122 0282 101 (daļa)
Izsoles sākumcena: EUR 126,00 mēnesī (bez PVN). Izsoles solis: EUR 13,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.01.2023. līdz 16.02.2023. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 23.februārī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā
Iznomāšanas termiņš: 6 (sešus) gadus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202; 67026319

Nomas objekta apraksts: Nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra Nr.0100 622 0164), daļa, kas sastāv no administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) 3.stāva telpām Nr. 1-7 (telpu grupa Nr.005), ar kopējo platību 60 m2 (turpmāk – Īpašums).

Drošības nauda: EUR 252,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Ir tiesības nodot iznomāto Īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai
ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:
No 18.01.2023. līdz 16.02.2023. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē (izņemot pirmdienas) pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā (izņemot pirmdienās), apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate: Īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A. Eibeli, tālr. 67037202, D.Dumbri, tālr. 67026319 vai e-pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Drošības nauda pēc nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:
- jāveic maksājums EUR 55,85 (piecdesmit pieci euro, 85 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja Īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Īpašums atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā.

Īpašums ir nodrošināts ar centralizēto aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, bet nav nodrošināts ar centrālo apkuri.

Īpašums saistīts ar zemesgabala (kadastra Nr.0100 122 0282), kura īpašuma tiesības Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1200 nostiprinātas trešajai personai, daļu (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0282 8005), 436 m2 platībā. Īpašumam piesaistīta (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0282 8005) daļa proporcionāli Īpašuma platībai, kas atbilst 63,11 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

Nomniekam ir pienākums kompensēt Iznomātājam Zemesgabala nomas maksājumus (turpmāk – Kompensācijas maksājums) visā Nomas līguma darbības laikā.
Kompensācijas maksājums ir 4% apmērā no Zemesgabala attiecīgā gada aktuālās kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50 euro gadā.

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā:
https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:
A. Eibelis, tālr. 67037202, e-pasts: andris.eibelis@riga.lv;
D. Dumbre, tālr. 67026319, e-pasts: diana.dumbre@riga.lv.