• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, pirmā nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Neapbūvēta zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, pirmā nomas tiesību izsole
Adrese: Skanstes iela, Rīga, kad.apz. 0100 024 0278 8003
Platība: Iznomājamā platība:11 m2
Izsoles sākumcena: EUR 2640,00 gadā (bez PVN). izsoles solis: EUR 264,00
Pieteikšanās termiņš: No 15.05.2024. līdz 30.05.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2024.gada 06.jūnijā plkst.1330 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Skanstes ielas un/vai Ierēdņu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026319; 67037577

Objekta veids: Neapbūvēts zemesgabals

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēts zemesgabals Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, 11 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 1320,00 (bez PVN)

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr.IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:
No 15.05.2024. līdz 30.05.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.21 “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Atbilstoši Saistošo noteikumu 1.pielikumam “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) un 2.pielikumam “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” (turpmāk – Funkcionālais zonējums) Zemesgabals atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR19), kur atļautā izmantošana noteikta TIAN 2.1., 2.2., 2.3. un 4.7.1. apakšnodaļā. TIAN 176.punkts nosaka, ka starp ielu sarkanajām līnijām var izvietot reklāmas un izkārtnes, skulptūras, strūklakas, pieminekļus un tamlīdzīgus dekoratīvus un labiekārtojuma elementus.

Zemesgabala izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un citus Zemesgabala izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Funkcionālajam zonējumam un TIAN 2.11.apakšnodaļas prasībām, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.103) grafiskās daļas kartei „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un Saistošo noteikumu Nr.103 2.15.apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabalam ir jānodrošina piekļūšanas noteikumi un vides pieejamība atbilstoši TIAN 2.6. apakšnodaļas un 2.19.apakšnodaļas prasībām.

Funkcionālajā zonējumā noteiktais atļautās izmantošanas veids un TIAN regulējums pieļauj izmantot Zemesgabalu īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemei izvietošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Zemesgabals izmantojams pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību izpildei.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 024 0278, 3872 m2 platībā ierakstīts nekustamā īpašuma Skanstes iela, Rīgā (kadastra Nr.0100 024 0278), sastāvā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000590693 uz Iznomātāja vārda.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Objekta demontāžu pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Diāna Dumbre, tālr.67026319,

e‑pasts:diana.dumbre@riga.lv;

Signe Noriete, tālr.67037577,

e-pasts:signe.noriete@riga.lv