• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala Duntes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 016 2035 8002), pirmo nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta zemesgabala Duntes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 016 2035 8002), pirmo nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Duntes ielā, Rīgā
Platība: 575 m2
Izsoles sākumcena: EUR 446,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis EUR 89,00
Pieteikšanās termiņš: No 17.01.2022. līdz 24.02.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2022.gada 03.martā plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Duntes ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026319, 67037577

Nomas objekta apraksts: Neapbūvēts zemesgabals Duntes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 016 2035 8002), 575 m² platībā, izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš: no 17.01.2022. līdz 24.02.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 205,70 (divi simti un pieci euro, 70 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” visā platībā ielu teritorijā (I).

Piekļūšanai pie Zemesgabala izmantojama esošā piebrauktuve no Duntes ielas.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecību, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 2 (divu) nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā kompetentās institūcijas izsniegtus dokumentus par Būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv. Kontaktpersonas: Diāna Dumbre, tālr.67026319, e-pasts: diana.dumbre@riga.lv Signe Noriete, tālr. 67037577, e-pasts: signe.noriete@riga.lv