• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8003, atkārtotā nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8003, atkārtotā nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā
Platība: 2 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 240,00 gadā (bez PVN); Izsoles solis EUR 24,00
Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200 un no plkst.1300 līdz plkst.1700
Izsoles datums: Izsole notiek 2022.gada 03.februārī plkst.1400 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Katlakalna ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611, 67037552

Nomas objekta apraksts un papildus informācija:

Drošības nauda: EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - RTIAN) 15.pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela un kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas prasībām, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei.

Nomnieks ņem vērā, ka Objektam un tā izvietojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem, tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta prasībām, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, tostarp 11.punkta prasībām, un Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”, kā arī Objekts jāizvieto ievērojot Aizsargjoslu likumu.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta būvniecību, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 2 (divu) nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā dokumentus par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Uz Zemesgabala atrodas īslaicīgas lietošanas būve – reklāmas objekts, kurai beidzies ekspluatācijas termiņš un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Iznomātāju. Reklāmas objektu Nomniekam jānojauc par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Objekta būvniecībai, tad iznomājamās teritorijas konfigurācija var tikt precizēta ne vairāk kā 20%.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Pieteikšanas termiņš:

No 12.01.2022. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.