• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izmaiņas zemes likumiskās lietošanas maksā

Informējam, ka no 2024. gada 1. janvāra zemes likumiskā lietošanas maksa būs 4% gadā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Likumiskās lietošanas apmērs var mainīties, ja tiks izdarīti grozījumi normatīvajos aktos.

Izmaiņas zemes likumiskās lietošanas maksā

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar:

Daiga Dārziņa, 67026004, daiga.darzina@riga.lv

Inga Eglīte, 67012662, inga.eglite@riga.lv

Diāna Dumbre, 67026319, diana.dumbre@riga.lv

Likums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”: https://likumi.lv/ta/id/75530-par-atjaunota-latvijas-republikas-1937-gada-civillikuma-ievada-mantojuma-tiesibu-un-lietu-tiesibu-dalas-speka-stasanas-laiku-un