• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldība attīsta grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru

 

Piegādātāju apvienība “CMB&NEWCOM” pēc Rīgas pašvaldības pasūtījuma ir izstrādājusi būvprojektu minimālā sastāvā objektam “Grupu māja personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centra ēkas Priedaines ielā 11, Rīgā (ZĪDA CEĻŠ)”.

Ēkas projektēšanai un būvniecībai tika izvirzīti pasīvās mājas standarti nosakot, ka īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 20 kWh/m2 gadā. Uz ēku jumta paredzēts uzstādīt saules elektroenerģijas staciju elektroenerģijas pašpatēriņam. Projekta risinājumos ir paredzēti pieslēgumi invertoram, paredzēta kabeļu trase no invertora līdz saules paneļiem, kā arī ir izstrādāta saules paneļu zibens aizsardzības sistēma. Ieviestie risinājumi sniegs iespēju pašvaldībai samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas ilgtermiņā.

Ēka ir projektēta atbilstoši Jaunā Eiropas Bauhaus principiem – skaistums, ilgtspēja un iekļaušana. Piemēram, objekta ārsienu konstrukcijas veidos koka vai masīvkoka paneļi, bet fasādi – koka apšuvuma dēļi. Ēkas ekoloģiskā vide ļaus zaļās domāšanas ideju integrēt grupu mājas un dienas aprūpes centra personāla un klientu ikdienas dzīvē.

Būvprojekta izstrāde tiek veikta izmantojot būves informācijas modelēšanas sistēmu (BIM), kas sniedz iespēju būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, izstrādājot 3D būves modeli, līdz ar to visas projektā iesaistītās puses var redzēt kāds būs rezultāts. Ar BIM palīdzību iespējams precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā ievērojami var samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu, kas padara BIM par vienu no efektīvākajiem rīkiem videi draudzīgas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro, valsts budžeta finansējums ir 810 147 eiro, valsts budžeta dotācija – 16 972 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 3 331 995 eiro.

Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.