• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apstiprina pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības vadlīnijas un to realizāciju plānu

Otrdien, 14.jūnijā, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejā apstiprinātas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības vadlīnijas un to realizāciju plāns 2022.– 2023.gadam.

2021.gada martā Valsts kontrole nāca klajā ar ziņojumu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas problēmām pašvaldībā. Reaģējot uz ziņojumu un ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, pašvaldībā tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma reformas darba grupa, kuras vadībā tika izstrādātas Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības vadlīnijas.

Šo vadlīniju virsmērķis ir veicināt vienotu, racionālu, efektīvu, caurskatāmu, un ilgtspējīgu pašvaldības un tās kapitālsabiedrību nekustamā īpašuma pārvaldību ilgtermiņā.

Vadlīnijas paredz ieviest sistemātisku pašvaldības nekustamā īpašuma attīstības koordināciju, kas nodrošinās visu pašvaldības iestāžu pieeju un sasniedzamos rezultātus. Vadlīniju ietvaros paredzēts uzsākt būvniecības procesu digitalizācijas (BIM) ieviešanu lielajos projektos, FIDIC* noteikumos balstītu tipveida līgumu izmantošanu būvdarbu iepirkumos virs ES noteiktā iepirkuma sliekšņa, kā arī perspektīvā nekustamā īpašuma pārvaldībā ieviest starptautiski atzītu sistēmu ilgtspējas kritērijus.

Izstrādāto vadlīniju realizācijas plāns nosaka, ka līdz 2023.gadam jāveic pašvaldības nekustamo īpašumu apsekošanu faktiskā stāvokļa novērtēšana. Tāpat līdz 2022.gada 31.decembri jāveic nekustamo īpašumu sadale portfeļos. Atbilstoši vadlīnijām pamatportfelī tiks iekļauti tie nekustamie īpašumi, kuri tiek izmantoti pašvaldības funkciju izpildei, tai skaitā pašvaldības komercdarbībai vērtīgi nekustamie īpašumi, kā arī nekustamie īpašumi, kas saglabājami pašvaldības funkciju veikšanai. Aktīvu portfelī tiks iekļauti rentabli nekustamie īpašumi, kurus iznomājot vai atsavinot var gūt līdzekļus investīcijām, bet kurus īstermiņā nav nepieciešams atsavināt. Atsavināmais portfelis, savukārt, sastāvēs no nerentabliem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas neperspektīvā vietā vai sliktā tehniskā stāvoklī, vai ir ar tiesību apgrūtinājumiem, kā arī nekustamie īpašumi, kuru iekļaušana aktīvu portfelī atzīta par nelietderīgu.

Vadlīniju īstenošanā un uzraudzībā noteikts, ka pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmas uzraudzību kopumā realizē un koordinē Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja ar Rīgas domes Īpašuma departamenta kā pašvaldības vadošās iestādes nekustamo īpašumu nozarē starpniecību. Tāpat Pilsētas īpašuma komiteja virza nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanu Rīgas domē, tādējādi nodrošinot nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmas uzraudzību un caurskatāmību.

Galīgais lēmums par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības vadlīniju un to realizāciju plānu 2022.– 2023.gadam apstiprināšanu vēl jāpieņem domes sēdē.

*International Federation of Consulting Engeneers

 Informāciju sagatavoja: Rita Plūme, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome