• di@riga.lv
    / +371 67026138

Noteiktas pašvaldības nekustamā īpašuma iegādes prioritātes un kritēriji turpmākajiem četriem gadiem

Šonedēļ Rīgas domes Īpašuma komiteja atbalstīja Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu iegādes prioritātes un kritērijus 2022.-2026.gadam.*

Paredzēts, ka visi sabiedrības vajadzībām atsavināmie nekustamie īpašumi pēc būtības tiek iedalīti astoņās prioritātēs. Prioritāšu un kritēriju uzskaitījums ir Valsts kontroles prasītais nekustamo īpašumu iegādes plāns. Piemēram, 1.-3. prioritāšu grupā tiek iekļauti tie nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami aktuālajiem satiksmes infrastruktūras un citiem projektiem, kuri īstenojami ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tāpat šajā prioritāšu grupā iekļauti nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami tādiem jauniem projektiem, kuru īstenošanai Rīgas dome piešķīrusi budžeta līdzekļus, tostarp esošo pilsētvides objektu vai pašvaldības izglītības, veselības aprūpes vai sociālās palīdzības iestāžu paplašināšanai.

4.-6. prioritāšu grupā iekļauti tie nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami dalītā īpašuma (piespiedu nomas) attiecību izbeigšanai, kā arī lai izbeigtu kopīpašuma attiecības starp pašvaldību un privātpersonām nekustamajā īpašumā, kas nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

Savukārt pārējās prioritāšu grupās iekļauti tie nekustamie īpašumi, kas pašvaldībai deleģēto funkciju izpildes īstenošanai būs nepieciešami tālā nākotnē vai tādi, kurus iegūstot Rīgas īpašumā tiktu tiesiski sakārtotas īpašuma tiesības funkciju īstenošanai nevejadzīgos īpašumos (dalītais īpašums, kopīpašums).

Par lēmuma izpildi atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar pašvaldības par attiecīgajām nozarēm atbildīgajām iestādēm.

*Likums “Par pašvaldībām” 4. pants, 14. panta pirmās daļas 2. punkts, 15. panta pirmā daļa, 21. panta pirmās daļas 17. punkts un otrā daļa, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 3. pants, Rīgas domes 04.07.2017. iekšējo noteikumu Nr. 2 “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 6. punkts, ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldība bez stratēģiskas vadības un rezultātiem”

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome