• di@riga.lv
    / +371 67026138

Stājušies spēkā jauni dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Lai atvieglotu specifisku biotopu saglabāšanu un uzraudzību, Ministru kabinets 9.novembrī apstiprināja jaunus dabas parka “Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

Noteikumus sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, balstoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai, izmantošanai un apsaimniekošanai līdz 2031.gadam.

Lai nodrošinātu dabas vērtību un ekosistēmu pakalpojumu izvietojumu, koncentrēšanās vietu aizsardzību un teritorijas apsaimniekošanu, kā arī sabiedrības pieprasījumu pēc rekreācijas iespējām, dabas parka teritorijai ir noteikts jauns funkcionālais zonējums. Turpmāk teritorija tiks dalīta šādās zonās – regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka un neitrālā zona.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā mežu biotopu eksperti secinājuši, ka sanitārās cirtes būtiski mazinājušas atmirušās koksnes daudzumu dabas parka mežos, kas ir nozīmīgs meža biotopu kvalitāti raksturojošs rādītājs un vienlaikus ir arī dzīvotne daudzām retām sugām. Tādēļ regulējamā režīma zonā ir aizliegta sanitārā cirte ar atsevišķiem izņēmumiem. Noteikumi arī aizliedz uzart, apbūvēt vai citādi iznīcināt zālāju platības. Jaunie noteikumi ikvienam pieejami https://likumi.lv/ta/id/327523.

Dabas parks “Piejūra” no Vecāķiem līdz Gaujas grīvai dibināts 1962.gadā. 1999.gadā parks tika paplašināts līdz 4180 hektāriem, aptverot teritoriju no Vakarbuļļiem līdz Inčupei. Vēlāk teritorija ir iekļauta arī Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.

Šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveides un pastāvēšanas mērķis ir saglabāt piekrastes biotopu kompleksu, it īpaši mežainās un pelēkās kāpas, piejūras pļavas un ezerus, kā arī nodrošināt aizsardzību smiltāja neļķei, purva mātsaknei un stepes čipstei.

 

Ilze Reinika, Dabas aizsardzības pārvaldes Mediju attiecību eksperte