• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

 

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Ar 08.05.2020. Rīgas domes pagaidu administrācija domes sēdes lēmumu ir nolemts palielināt to personu loku, kas var saņemt samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas. Papildus jau iepriekš noteiktiem komersantiem, atbalsts tiks sniegts arī citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas saskaņā ar nomas līguma mērķi iznomāto nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai vai biedrības, nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Arī šīm papildus atbalstāmām personām, lai saņemtu atbalstu, tāpat kā komersantiem būs jāatbilst visiem MK noteikumos 3.p. minētiem kritērijiem. Ievērojot likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2.1 pantā noteikto, vēršam uzmanību, ka no minētā atbalsta saņēmēju pretendentu loka ir izslēgti  pretendenti, kas ir ārzonā Publisko iepirkumu likuma izpratnē reģistrētas juridiskās personas vai personu apvienības vai kas ir Latvijā reģistrētas juridiskās personas, kurās vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka / telpas, kas atrodas uz privātas zemes.

Departaments, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros Atbalstu, ņemot vērā nomnieka atbilstību Noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Kritēriji paredz, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomniekam vienlaikus izpildās visi zemāk minēti nosacījumi:

  1. Nomniekam ir samazinājušies ieņēmumi MK noteikumu 3.1.punktā minētajā laika posmā vismaz par 30 %;
  2. Nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. Nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienānav pasludināts maksātnespējas process;
  4. Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.  Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

Departaments piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ.

Savukārt, ja nomnieks  turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Iesniegums ir iesniedzams par to mēnesi, kas ir pagājis un par kuru nomnieks pierāda ieņēmumu samazinājumu no visas savas darbības.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā  vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumu grozījumiem, kas stājās 09.05.2020. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu. Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzu zvanīt 67037516.

Veidlapas ir veidotas tā, ka nomniekam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai Rīgas domes Īpašuma departamenta nomnieki komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz di@riga.lv.