• di@riga.lv
    / +371 67026138

Dzīvojamām mājām Rīgā būs iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu atjaunošanai un energoefektivitātes veicināšanai

Piektdien, 29. maijā, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanai Rīgas dzīvojamās mājās.

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu. Tāpat noteikumos ir atrunāts līdzfinansējums un tā apmērs ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Savukārt energoefektivitātes projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro būvprojekta izstrādei.

Saistošie noteikumi radīs priekšnosacījumus, lai novērstu dzīvojamo māju degradāciju, kas ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai. Noteikumi arī veicinās 20. gadsimtā būvēto dzīvojamo māju pielāgošanu mūsdienu energoefektivitātes prasībām.  Pašvaldības atbalsta programma būs noderīga arī tiem īpašniekiem, kuriem nav iespējas uzreiz finansēt visus nepieciešamos atjaunošanas darbus, tādējādi darbus būs iespējams realizēt pakāpeniski.

Noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  kas deleģē pašvaldībai tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārtību, kādā tiek sniegta iepriekšminētā palīdzība. 20.gadsimtā būvēto dzīvojamo māju īpatsvars Rīgā ir ļoti liels un to atjaunošanai ir nepieciešama mērķtiecīgi vērsta pašvaldības programma, lai pildītu Būvniecības likumā noteiktās prasības. Sniedzot paredzēto atbalstu pašvaldībai būs iespēja veicināt dzīvojamā fonda pakāpenisku atjaunošanu, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sniedzot pienesumu klimata pārmaiņu veicinošu faktoru mazināšanā, kā arī energoresursu taupīšanā.

Programmas administrēšanu nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, savukārt lēmumus tās ietvaros pieņems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

Saistošos noteikumus vēl ir jāapstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Konkursu, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanai, plānots izsludināt šī gada rudenī.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa