• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Nautrēnu ielā 12, Rīgā (Brekšos)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Nautrēnu ielā 12, Rīgā (Brekšos)
Adrese: Nautrēnu iela 12, Rīga
Platība: 6855 m²
Cena: Izsoles sākumcena: 89 000 EUR (12,98 EUR/m²)
Izsole: 27.03.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 123 2256) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Brekšu apkaimē, Juglas papīrfabrikas ciematā. Zemesgabalam blakus atrodas Juglas ezers.

Piekļūšana zemesgabalam ir caur privātpersonai piederošiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0100 123 2199 un 0100 123 0072 pa ceļa servitūta teritoriju, kas kā apgrūtinājums atzīmes veidā ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000041537 un Nr.100000035325. Līgumi par ceļa reālservitūtu (ceļa servitūta tiesību nodibināšanu) ar minēto zemesgabalu īpašniekiem nav slēgti.

Zemesgabalu šķērso ceļš, kurš zemesgrāmatā reģistrēts kā apgrūtinājums – koplietošanas ceļa servitūts 290 m2.

Zemesgabalā aug koki un, veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabals nav iznomāts, nav apbūvēts un nav iežogots. Uz zemesgabala atrodas pamesta dzelzsbetona siltumkamera.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J), bet atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC1).

Zemesgabals 400 m2 platībā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamā ēka, tagad sabiedriskā ēka” (valsts aizsardzības Nr.6655) aizsardzības zonā.

Informācija par inženiertīkliem:

Zemesgabalā atrodas pašteces kanalizācijas vads d700, zemsprieguma elektrisko tīklu gaisvadu līnija, Brekšu ielā ~100 m attālumā atrodas vidējā spiediena gāzes vads, Nautrēnu ielā atrodas SIA ”Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija.

Ūdensvads un siltumtīkli atrodas blakus esošajos zemesgabalos.

Izsoles solis: 900 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 19.03.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (424.telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.