• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 0667), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 0667), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā
Platība: 2826 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 3050,00 gadā izsoles solis EUR 305,00
Izsoles datums: Izsole notiek 21.08.2020. plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līguma termiņš – līdz Vienības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Pieteikšanās termiņš:

No 30.06.2020. līdz 14.08.2020., darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00,  paredzot šādu iesniegšanas kārtību:

- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz, sūtot pieteikumus uz e-pastu: diipp@riga.lv,

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālruni 67012662 vai 67026004;

komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Izmantošanas veids:

Īslaicīgas lietošanas būvju, t.sk. degvielas uzpildes stacijas ar veikalu, kā arī sašķidrinātās gāzes rezervuāra būvniecībai; pazemes degvielas tvertnes ar degvielas uzpildes ierīci kravas automašīnu uzpildei, kravas automašīnu novietnes (turpmāk kopā - Objekts), būvniecība atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.8. apakšnodaļā noteiktajam, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana.

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 0667), ar platību 2826 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 1525,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela

Nomnieks veic Objekta būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; divu nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, Līgumam beidzoties.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv