• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554), atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554), atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554) (turpmāk arī – Zemesgabals).
Platība: 1000 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 870,00 gadā (astoņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) (bez PVN); Izsoles solis EUR 87,00 (astoņdesmit septiņi euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2021.gada 01.aprīlī plkst.1300 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2181 izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes funkciju veikšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Teritorijas labiekārtošana kā īslaicīgas lietošanas inženierbūve, tostarp bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026319, 67037577
E-pasts: diana.dumbre@riga.lv; signe.noriete@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554), ar platību 1000 m2. Zemesgabals ir daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2181, kas ar platību 1000 m² ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0554.

Drošības nauda: EUR 435,00 (četri simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums:
Nomnieks ņem vērā, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2181 saskaņā ar Rīgas domes 29.09.2009. lēmumu Nr. 336 “Par valsts pārvaldes pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem, kā arī par zemesgabalu piekritību” (pielikuma 25.punkts) ir paredzēts Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai.

Zemesgabala izpētes darbus, dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas procedūras saistībā ar Līguma 1.2.apakšpunktā noteikto izmantošanas mērķi Nomnieks veic par saviem līdzekļiem.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas bērnu rotaļu laukuma un citu labiekārtojuma elementu izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā ar Līguma 1.2.apakšpunktā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi. Nomnieks ievēro, ka bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai jāizstrādā atbilstoša dokumentācija, kas jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē, tostarp bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai nepieciešams ievērot standartu LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartu LVS EN 1177 “Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”.

Izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku), uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalu Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Līguma 1.2.apakšpunktā minētajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2181 izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes funkciju veikšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā: https://riga.lv/ .