• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 2.stāva telpu nomas tiesību mutisko izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Sludinājums par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 2.stāva telpu nomas tiesību mutisko izsoli
Adrese: Aleksandra Čaka iela 139, Rīga
Platība: skolas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļa - 2.stāva telpas ar platību 49,90 m²
Izsoles sākumcena: par telpām ar platību 49,90 m² – 1,10 EUR/m² mēnesī (bez PVN), maksa mēnesī EUR 54,89 (bez PVN). Izsoles solis EUR 0,11 par vienu m²
Pieteikšanās termiņš: No 21.02.2020. līdz 28.02.2020. darba dienās (sludinājuma tekstā norādītajos laikos) Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2020.gada 06.martā plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš - divpadsmit gadi
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
skolas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) (turpmāk – Ēka) daļa - 2.stāva telpas 49,90 m2 platībā Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (turpmāk – Īpašums).

Ēkai piesaistīta juridiskai personai piederoša zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 8001, kopējā platība 2838 m2) Krišjāņa Barona ielā 126, Rīgā, (turpmāk – Zemesgabals). Proporcionāli iznomājamo telpu platībai jākompensē zemes nomas maksājumi par Īpašumam piesaistītā Zemesgabala daļas lietošanu.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Kompensācijas maksājumi par Īpašumam piesaistītā Zemesgabala lietošanu:
EUR 435,95 gadā.

Drošības nauda :
EUR 273,66 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN) un 2 (divu) mēnešu kompensācijas maksas par Zemesgabala daļas lietošanu apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienas laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 133,40 (ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem

Pieteikšanas termiņš:
no  21.02.2020. līdz 28.02.2020. darba dienās šādos laikos:
21.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00
24.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00;
25.02.2020.; 26.02.2020. un 27.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00;
28.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00

Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.