• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Dzelzavas ielā, Rīgā, daļas ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1638 8001 atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Dzelzavas ielā, Rīgā, daļas ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1638 8001 atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Dzelzavas ielā, Rīgā, daļa ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1638 8001
Platība: 106 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 2208,54 gadā. Izsoles solis EUR 230,00
Pieteikšanās termiņš: No 09.09.2020. līdz 02.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 09.oktobrī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves/ju – tirdzniecības paviljona/u, turpmāk – Objekts, būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv

Nomas objekta apraksts: zemesgabala Dzelzavas ielā, Rīgā, daļa ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1638 8001, ar platību 106 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 1104,27 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā

(atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā ar līguma 1.2.punktā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi. Divu nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, Līgumam beidzoties.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku), uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalu Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot 1.2.punktā minētajam mērķim. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Iznomāšanas termiņš:

Līdz Dzelzavas ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

Līguma termiņš, var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz pagarināšanu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju, un ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments.

Pieteikšanas termiņš: No 09.09.2020. līdz 02.10.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

  • ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr.67012662 vai 67026004.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://riga.lv/.