• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005), apbūves tiesības piešķiršanas izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005), apbūves tiesības piešķiršanas izsoli
  /   /
Adrese: Buļļu sala, Ilmeņa iela, Rīga
Platība: Zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 109 0002) daļa, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0002 8005, ar platību 21 m2 (turpmāk – Zemesgabals)
Izsoles sākumcena: EUR 2314,00 (divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro, 00 centi) gadā (bez PVN); izsoles solis EUR 232,00 (divi simti trīsdesmit divi euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 18.09.2020. līdz 23.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: 2020.gada 30.oktobrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) gadi
Izmantošanas veids: Inženierbūves – mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004; 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Zemesgabala īpašnieks:
Rīgas pilsētas pašvaldība

Drošības nauda:
Drošības nauda EUR 1157,00 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi euro, 00 centi), kas tiek ieskaitīta līguma par apbūves tiesības piešķiršanu uz Zemesgabalu, turpmāk – Līgums, nodrošinājuma depozītā;

Līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada apbūves tiesības maksas (bez PVN). Nosolītājam, kuram Zemesgabala īpašnieks piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Īpašie nosacījumi:
Izsolāmās mantas nosolītājs, turpmāk – Apbūves tiesīgais vai Nosolītājs, iegūst tiesības slēgt Līgumu un pirmās kārtas hipotēkas līgumu ar Zemesgabala īpašnieku, kuru pārstāv Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors.

Nosolītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas Zemesgabala īpašnieka kontā iemaksā:
- starpību starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto drošības naudu, lai segtu Nodrošinājuma depozīta pilnu summu;
- maksājumu EUR 193,60 (viens simts deviņdesmit trīs euro, 60 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta vērtētāja apbūves tiesības maksas vērtējuma noteikšanas izdevumiem.

Līgumu un pirmās kārtas hipotēkas līgumu Apbūves tiesīgais un Zemesgabala īpašnieks slēdz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc minēto maksājumu saņemšanas noteiktajā termiņā Zemesgabala īpašnieka norādītajā vietā un laikā. Visus izdevumus par notāra pakalpojumiem, kā arī zemesgrāmatas izdevumus sedz Apbūves tiesīgais.

Vienlaikus ar Līguma un pirmās kārtas hipotēkas līguma noslēgšanu Apbūves tiesīgais:
- iesniedz Zemesgabala īpašniekam kvītis, kas apliecina zemesgrāmatas valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu par apbūves tiesības ierakstīšanu zemesgrāmatā, pirmās kārtas hipotēkas, tajā skaitā aizliegumu un apgrūtinājumu, nostiprināšanu uz apbūves tiesību zemesgrāmatā par labu Zemesgabala īpašniekam,
- paraksta nostiprinājuma lūgumu apbūves tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā, pirmās kārtas hipotēkas, tajā skaitā aizliegumu un apgrūtinājumu, nostiprināšanu uz apbūves tiesību zemesgrāmatā par labu Zemesgabala īpašniekam un pilnvaro Zemesgabala īpašnieku to iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Apbūves tiesīgais ir tiesīgs uz Zemesgabala būvēt un lietot Būvi kā īpašnieks Līguma darbības laikā. Apbūves tiesīgais piekrīt, ka apbūves tiesības izmantošanas mērķis ir inženierbūves – mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Apbūves tiesīgais ir atbildīgs par Būves būvniecības un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apbūves tiesīgais ņem vērā, ka no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesīgais ņem vērā, ka uz apbūves tiesības pamata uzceltā Būve ir uzskatāma par apbūves tiesības būtisku daļu, Būve nav patstāvīgs īpašuma objekts.

Apbūves tiesīgajam ir pienākums 2 (divu) mēnešu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ierakstīt to zemesgrāmatā, ja ierakstīšanu zemesgrāmatā pieļauj normatīvie akti, un 1 (viena) mēneša laikā pēc ieraksta izdarīšanas iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā izrakstu no Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas un zemesgrāmatas akta kopiju.

Apbūves tiesīgais uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Apbūves tiesīgais nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tostarp nevarēs Zemesgabalu izmantot Būves būvniecībai un/vai nevarēs ierakstīt apbūves tiesību un/vai uzbūvēto Būvi zemesgrāmatā. Zemesgabala īpašnieks neatlīdzina Apbūves tiesīgajam nekādus zaudējumus un izdevumus (tajā skaitā ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus), ja pēc Līguma noslēgšanas Apbūves tiesīgais nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tostarp nevarēs izmantot Zemesgabalu Būves būvniecībai un/vai nevarēs ierakstīt apbūves tiesību un/vai uzbūvēto Būvi zemesgrāmatā.

Apbūves tiesīgais nesaņem nekādu atlīdzību no Zemesgabala īpašnieka par Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kas saistīti ar Būvi (tostarp nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem), kā arī nesaņem nekādu atlīdzību par visiem izdevumiem, kas radušies, sagatavojot Zemesgabalu lietošanai, veicot Zemesgabalā būvniecības sagatavošanas, būvniecības u.tml. darbus, uzturot Zemesgabalu un Būvi, kā arī atbrīvojot Zemesgabalu un Būvi no kustamām lietām.

Pieteikšanās termiņš: no 18.09.2020. līdz 23.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10) Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr.67012662 vai 67026004; komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Zemesgabalu var apskatīt dabā bez Zemesgabala īpašnieka piedalīšanās jebkurā laikā.

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā: https://id.riga.lv/izsludinatasizsoles/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā: https://www.riga.lv/lv/izsoles