• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 76B, Rīgā (kadastra Nr.0100 053 2035) atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 76B, Rīgā (kadastra Nr.0100 053 2035) atkārtotu nomas tiesību izsoli
Adrese: Vienības gatve 76B, Rīga
Platība: Būve (kadastra apzīmējums 0100 053 2035 001) 27,80 m² platībā un piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 053 2035) 110,0 m² platībā
Izsoles sākumcena: EUR 164,91 mēnesī (bez PVN), izsoles solis EUR 16,50
Pieteikšanās termiņš: no 08.10.2020. līdz 30.10.2020. no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 06.novembrī plkst.1500 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: līdz Vienības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662, 67026004
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Būve (kadastra apzīmējums 0100 053 2035 001) 27,80 m2 platībā, turpmāk – Īpašums, un zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 053 2035) 110,00 m2 platībā, turpmāk – Zemesgabals, Īpašums un Zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums.

Nekustamais īpašums atrodas ielu teritorijā starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela. Zemesgabals ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Īpašums nav nodrošināts ar ūdensapgādi, kanalizāciju un siltumapgādi.

Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Drošības nauda:
EUR 494,73. Drošības nauda tiek ieskaitīta Nekustamā īpašuma nomas līguma, turpmāk – Nomas līgums, nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 139,15 (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;

Pieteikšanas termiņš:
no 08.10.2020. līdz 30.10.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot par tālr.67012662 vai 67026004.

Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā id.riga.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://riga.lv.
Īpašumu var apskatīt dabā darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, ar kontaktpersonu D.Dārziņa, tālr.67026004, I.Eglīte, tālr.67012662.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Inga Eglīte, tālr.67012662.

Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā id.riga.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv.

Īpašumu var apskatīt dabā darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, ar kontaktpersonu D.Dārziņa, tālr.67026004, I.Eglīte, tālr.67012662.