• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 117A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 107 2205, nomas tiesību atkārtotu izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 117A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 107 2205, nomas tiesību atkārtotu izsoli
Adrese: Vienības gatve 117A, Rīga
Platība: Būve (kadastra apzīmējums 0100 107 2205 001) ar platību 47,60 m2 (turpmāk arī - Īpašums) un Īpašumam piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 107 2205) ar platību 1615 m2
Izsoles sākumcena: EUR 123,00 (viens simts divdesmit trīs euro, 00 centi)(bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu. Izsoles solis EUR 12,00 (divpadsmit euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 20.01.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200 un no plkst.1300 līdz plkst.1700
Izsoles datums: Izsole notiek 27.01.2022. plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš - līdz ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662

Nomas objekta apraksts:

Būve Vienības gatvē 117A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2205 001) ar platību 47,60 m2 (turpmāk arī - Īpašums) un Īpašumam piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 107 2205) ar platību 1615 m2 (turpmāk arī - Zemesgabals). Īpašums un Zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums.

 Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

 Drošības nauda: EUR 246,00 (divi simti četrdesmit seši euro, 00 centi). Drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

- jāveic maksājums EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;

- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 20.01.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I. Eglīte (tālr. 67012662).

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu, Īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lietu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar D. Dārziņu, tālr. 67026004, I. Eglīti. tālr. 67012662 vai e-pastu: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās no 2022.gada 12.janvāra līdz 2022.gada 20.janvārim, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D. Dārziņu, tālr. 67026004, I. Eglīti. tālr. 67012662 vai e-pastu: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.